Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megszűnik a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás szer­ve­ze­te 2019. feb­ru­ár 1-jével meg­újul, amely­nek kere­té­ben az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás eddi­gi szét­ta­golt rend­sze­re egy egy­sé­ges struk­tú­rá­ba, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­hez és az alá­ren­delt­sé­gé­ben műkö­dő regi­o­ná­lis ille­té­kes­sé­gű ügyész­sé­gek­hez kerül. Ennek ered­mé­nye­ként meg­szű­nik a Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyészség. 

A 2018. júli­us 1-jén hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény módo­sí­tot­ta az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás kizá­ró­la­gos hatás­kör­be tar­to­zó bűn­cse­lek­mé­nyek körét. Az új tör­vény az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás fenn­tar­tá­sát tovább­ra is indo­kolt­nak tar­tot­ta pél­dá­ul a bíró, az ügyész, a rend­őr­ség és a NAV hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja ellen elkö­ve­tett kiemelt súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek, így töb­bek között az ember­ölés, az ember­rab­lás, a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak esetében.

Az új tör­vény az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás kizá­ró­la­gos hatás­kö­ré­be utal­ja továb­bá a hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket, így pél­dá­ul a vesz­te­ge­tés, a befo­lyás vásár­lá­sa, a befo­lyás­sal üzér­ke­dés meg­ha­tá­ro­zott eseteit.

Az új Be. azon­ban – egy kivé­tel­től elte­kint­ve – az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát a rend­őr­ség hatás­kö­ré­be utal­ta. Ezért – a tel­jes­ség igé­nye nél­kül – a hamis vád, hamis tanú­zás, ügy­vé­di vissza­élés és zug­írá­szat nyo­mo­zá­sát immár a rend­őség végzi.

2019. feb­ru­ár 1-jétől a kizá­ró­la­gos ügyész­sé­gi hatás­kör­be tar­to­zó bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sát tel­jes körű­en átve­szi a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség és az alá­ren­delt­sé­gé­ben műkö­dő, buda­pes­ti, deb­re­ce­ni, győri, kapos­vá­ri és sze­ge­di szék­he­lyű, járá­si szin­tű regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyészségek.

E jog­sza­bály­vál­to­zás miatt és az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se érde­ké­ben, annak szer­ve­ze­ti meg­újí­tá­sá­ra is sor kerül. Ennek ered­mé­nye­ként meg­szű­nik az eddig a Pest Megyei Főügyész­ség szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­ként műkö­dő Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség is.

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség szá­mos bün­te­tő­el­já­rás mel­lett olyan bűn­ügye­ket nyo­mo­zott, mint az ún. „nyelv­vizs­ga ügy”, vagy a kor­rup­ci­ó­val vádolt autó­pá­lya rend­őrök ügye.

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen indult bűn­ügyek­ben a továb­bi­ak­ban a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség jár el.