Főoldal » Archív » Megszúrta a volt élettársát, majd magával is végezni akart egy férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki tavaly egy kés­sel vesén szúr­ta az élettársát. 

A férfi az élet­tár­sá­val – a későb­bi sér­tet­tel –, vala­mint két közös gyer­me­kük­kel Vér­tes­sző­lő­sön, az egyik dűlő­ben lakott. Mivel az együtt­élé­sük során több­ször adód­tak prob­lé­mák, az asszony sza­kí­tott a fér­fi­val, majd a gyer­me­kek­kel együtt 2018 ápri­li­sá­ban elköl­tö­zött a szin­tén a dűlő­ben lakó édesanyjához.

A sér­tett 2018. május 26-án szó­ra­koz­ni indult az uno­ka­test­vé­ré­vel, mely­ről a volt párja is tudo­mást szer­zett, aki a fél­té­keny­sé­gé­ből kifo­lyó­lag egész éjjel vir­rasz­tott. Az asszony más­nap reg­gel ért vissza, és egye­dül elin­dult az édes­any­ja ott­ho­ná­ba, azon­ban ahhoz, hogy haza­ér­jen, el kel­lett halad­nia a vád­lott által lakott csa­lá­di ház előtt. A férfi már várta a sér­tet­tet, és egy 21,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel sze­relt az udva­ron. A vád­lott látta, hogy a sér­tett az úton köze­le­dik, ezért meg­bújt a kerí­tés mel­let­ti bokor mögött. Ami­kor az asszony oda­ért, a férfi hir­te­len elé ugrott, és a kés­sel egy­szer, kis-közepes erő­vel a vesé­jé­nél meg­szúr­ta. Ezt köve­tő­en dula­kod­tak, mely­nek követ­kez­té­ben a vád­lott halán­té­kon ütöt­te a sér­tet­tet, aki­nek azon­ban sike­rült a kést kicsa­var­nia a férfi kezé­ből, majd elme­ne­kült a helyszínről.

A férfi ezután bement a csa­lá­di házba, és azért, hogy meg­öl­je magát, kinyi­tot­ta a gáz­pa­lac­kot, begyúj­tot­ta, majd a lán­gok elé állt, azon­ban nem bírta a fáj­dal­mat, emi­att kifu­tott a ház­ból. A vád­lott hete­kig a köze­li erdő­ben buj­kált, és egé­szen addig szö­kés­ben volt, míg a jár­őrök őt elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, 2018. júni­us 6-án elfogták.

Az asszonyt az uno­ka­test­vé­re szál­lí­tot­ta kórházba.

Az éles esz­köz­zel tör­té­nő szúrt-metszett bán­tal­ma­zás jelen­tős belső vér­zés­sel, vagy élet­fon­tos­sá­gú szerv sérü­lé­sé­vel járó álla­po­tok kiala­ku­lá­sát idéz­he­ti elő, ezért a sér­tett­nél fenn­állt a köz­ve­tett vagy köz­vet­len élet­ve­széllyel, eset­le­ge­sen halál­lal járó álla­pot bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehetősége.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­ményt beis­me­ri, akkor 3 év sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki vele szem­ben a törvényszék.