Főoldal » Archív » Megszúrta apját a 17 éves fiú, az apa elvérzett - FOTÓKKAL

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szemben.

A vád­lott szü­lei bár házas­sá­gu­kat nem bon­tot­ták fel, külön éltek. A fiú az édes­any­já­val lakott a szü­lői ház­ban Ede­lény­ben. 2016 novem­be­ré­ben a férfi fel­ke­res­te kamasz fiát, hogy név­nap­ján fel­kö­szönt­se. Még tor­tát is vitt neki.

Ita­loz­ni kezd­tek, amit később egy köze­li kocs­má­ban foly­tat­tak. Innen mind­ket­ten ittas álla­pot­ban tér­tek haza. Ott­hon fel­vág­ták a tor­tát, majd vesze­ked­ni kezd­tek azon, hogy milyen zenét hallgassanak.

Az apa meg­ütöt­te fiát, aki viszo­noz­ta az ütést. Dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a férfi hanyatt az ágyra esett. Fia ellök­te apja rug­do­só lábát és tovább ütöt­te a sér­tett fejét ököl­lel. Ezután fel­kap­ta az asz­ta­lon lévő kést, mellyel koráb­ban a tor­tát vág­ták és egy alka­lom­mal com­bon szúr­ta a hanyatt fekvő fér­fit. A vád­lott ekkor kiment a ház­ból a kést pedig fel­dob­ta a garázs tetejére.

A sér­tett comb­ját ért szú­rás a verő­eret sér­tet­te, melyet fia vissza­tér­ve a derék­szí­já­val pró­bált elszo­rí­ta­ni, miköz­ben any­ját kérte, hogy érte­sít­se a men­tő­ket. Köz­ben mes­ter­sé­ge­sen is léle­gez­tet­te apját. A sér­tett éle­tét a kiér­ke­ző men­tő­sök sem tud­ták meg­men­te­ni. A jelen­tős vér­zés miatt a hely­szí­nen meghalt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­nét indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott a nyo­mo­zás során lak­hely elha­gyá­si tila­lom alatt állt, azon­ban a tár­gya­lás kitű­zé­sét már sza­bad­lá­bon várja.