Főoldal » Hírek » Megtartotta a számlájára tévesen utalt pénzt egy nő - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki a bank­szám­lá­já­ra téve­sen utalt össze­get fel­vet­te és később sem adta vissza tulajdonosának.

A sér­tett 2019. szep­tem­ber 10-én egy szám­lát akart kiegyen­lí­te­ni, ezért kész­pénz­át­uta­lá­si meg­bí­zást adott a folyó­szám­lá­ját veze­tő pénz­in­té­zet részé­re. A meg­bí­zá­son fel­tün­tet­te a cím­zett cég nevét és adó­szá­mát is, azon­ban a bank­szám­la­szám meg­adá­sa­kor az utol­só szám­je­gyet elírta.

A téve­dés miatt az átutalt több mint 144.000 forint a vád­lott bank­szám­lá­já­ra érkezett.

A vád­lott 2019. szep­tem­ber 11-én a szám­lá­já­ról egy deb­re­ce­ni bank­au­to­ma­tá­ból kész­pénzt vett ki. Még aznap lekér­dez­te a folyó­szám­lá­ja egyen­le­gét, ami alap­ján ész­lel­te, hogy azon meg­je­lent a fenti összeg. A nő ezt köve­tő­en 2019. szep­tem­ber 13-án egy bank­au­to­ma­tá­ból három tranz­ak­ci­ó­val levet­te a folyó­szám­lá­já­ra téve­sen érke­zett össze­get és azt elköl­töt­te. Ezzel a sér­tett­nek több mint 144.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg. A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a sér­tett kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki és a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.