Főoldal » Hírek » Megtérítette a kárt és bocsánatot kért – elkerülte a bírósági felelősségre vonást- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség az ered­mé­nye­sen vég­ző­dött köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te a magán­lak­sér­tés miat­ti bün­te­tő­el­já­rást azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki rátör­te volt barát­nő­jé­re a laká­sa ajtaját.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­ta­tott nyo­mo­zást az ellen a 31 éves férfi ellen, aki 2020. augusz­tus 21-én kora reg­gel meg­je­lent a volt barát­nő­je sal­gó­tar­já­ni laká­sá­nál, mert sze­ret­te volna, ha a sér­tet­tel kibé­kül­nek. A nő har­ma­dik eme­le­ti laká­sá­nak ajta­ján kopog­ni, majd döröm­böl­ni kez­dett, de a sér­tett nem enged­te be, ezért a kulcs­ra zárt bejá­ra­ti ajtót benyom­ta és bement a lakás­ba. Ott könyö­rög­ni kez­dett a nőnek, hogy állít­sák hely­re a kap­cso­la­tu­kat, de miu­tán a sér­tett ettől elzár­kó­zott, elhagy­ta a lakást.

Az ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val oko­zott 10.000 Ft kárt a férfi később önként megtérítette.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a magán­lak­sér­tés miatt indult ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, miu­tán a férfi kihall­ga­tá­sa során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te és megbánta.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nye­sen zárult, a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it a sér­tet­tel kötött meg­ál­la­po­dás­ban jóvá­ha­gyott módon jóvá­tet­te, bocsá­na­tot kért, amit a sér­tett elfo­ga­dott és kije­len­tet­te hogy az ügyet lezárt­nak tekinti.

Az ügyész­ség ezért a fér­fi­vel szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­ről hatá­ro­zott.  Ezzel a sér­tett rövid idő alatt érde­mi jóvá­té­telt kapott, a gya­nú­sí­tott elke­rül­het­te a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonást, és a bíró­ság is teher­men­te­sí­tés­re került, miu­tán az eljá­rás ügyé­szi intéz­ke­dés­sel lezárult.