Főoldal » Hírek » Megtévesztett, prostitúcióra kényszerített és kizsákmányolt egy nőt a szegedi házaspár

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten szin­tén letar­tóz­ta­tott fér­jé­vel együtt 2017-ben előbb meg­té­vesz­tés­sel, majd kény­sze­rí­tés­sel vett rá egy nőt arra, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen a részükre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sze­ge­di házas­pár egy isme­rő­sé­től meg­vá­sá­rol­ta az eladó­já­val pár­kap­cso­lat­ban élő fia­tal nőt azért, hogy pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­té­se és kizsák­má­nyol­ja. A gya­nú­sí­tott férje és a nőt áruba bocsá­tó férfi egy beszél­ge­tés során téve­dés­be ejtet­ték a sér­tet­tet azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy tar­to­zá­suk van a rend­őr­ség felé, ame­lyet, ha nem fizet­nek be, bör­tön­be kell vonul­ni. Ezt hall­va a sér­tett bele­egye­zett abba, hogy kül­föl­dön mun­kát végez­zen, de akkor még nem tudta, hogy ez pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség lesz. Ami­kor a sér­tett szá­má­ra vilá­gos­sá vált az adás­vé­tel ténye, őt a gya­nú­sí­tott és férje sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tot­ták, meg­ver­ték, fenye­get­ték, majd az állan­dó szi­dal­ma­zá­sok és erő­sza­kos fel­lé­pé­sek miatt meg­tört nőt arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy előbb Sze­ge­den, majd Német­or­szág­ban és Auszt­ri­á­ban pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen részük­re. Ezután is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ták, szi­dal­maz­ták azt az érze­tet erő­sít­ve benne, hogy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­ből nincs lehe­tő­sé­ge kitör­ni. Ami­kor a sér­tett a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség miatt meg­be­te­ge­dett, nem enged­ték, hogy orvos­hoz men­jen. A sér­tett végül 2017. nya­rán sza­ba­dult meg a házas­pár­tól Bécs­ben, ami­kor őt egy másik – az ügy­ben már szin­tén letar­tóz­ta­tás­ba került – férfi meg­ér­tést és sze­rel­met szín­lel­ve közös jövő­vel hite­get­te, mely­nek hatá­sá­ra vál­lal­ta, hogy a továb­bi­ak­ban neki végez pros­ti­tú­ci­ós tevékenységet.

A sér­tett a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­gel 10 mil­lió forin­tot kere­sett az őt fut­ta­tó házaspárnak.

A főügyész­ség a több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a fele­ség letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét is. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a 2020. júli­us 3-án meg­tar­tott ülé­sen az ügyé­szi indít­vánnyal min­den­ben egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Vég­zé­se az elle­ne beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vált véglegessé.

Az ügy koráb­ban letar­tóz­ta­tott ter­helt­je­i­nek elfo­gá­sá­ról készült videó-és kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megvettek-futtattak-kizsakmanyoltak-megalaztak