Főoldal » Hírek » Megtorolta a vádlott az őt ért sérelmet - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség halált okozó testi bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. ápri­lis 18. nap­ján, az esti órák­ban, Tata­bá­nya egyik utcá­ján olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy a sér­tett a hely­szí­nen bele­halt a sérüléseibe.

A vád lénye­ge sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő ter­helt 2020. ápri­lis 18. nap­ján 20 óra körü­li idő­ben, Tata­bá­nya egyik utcá­ján együtt ita­lo­zott isme­rő­se­i­vel, miköz­ben közöl­te az egyik fér­fi­val, hogy nem fog neki mun­kát adni. Ezt köve­tő­en a férfi távo­zott a tár­sa­ság­ból, majd pár perc eltel­té­vel vissza­ment a sér­tet­tel. A sér­tett szi­dal­maz­ni kezd­te a vád­lot­tat, majd egy alka­lom­mal, ököl­lel arcon ütöt­te. A vád­lott ezt köve­tő­en leült egy kőre, majd fél perc múlva hir­te­len fel­állt, oda­lé­pett a tőle 3-4 méter­re lévő sér­tett­hez és azért, hogy az őt ért sérel­met meg­to­rol­ja, egy alka­lom­mal, könyök­kel, nagy erő­vel arcon ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett az ütés­től maga­te­he­tet­le­nül a mögöt­te lévő kőtám­fal­nak, majd a föld­re esett. A vád­lott a véde­kez­ni nem tudó sér­tett bán­tal­ma­zá­sát azon­ban nem hagy­ta abba. Egy­ből a föl­dön fekvő sér­tett mellé tér­delt, és leg­alább három­szor, nagy erő­vel, ököl­lel az arcán megütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a cse­lek­mény hely­szí­nén éle­tét vesztette. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.