Főoldal » Archív » Megtörtént az első kapavágás a piros lámpánál - vádemelés - fotókkal

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi és egy nő ellen, akik kapá­val támad­tak haragosukra.

A vád­lot­tak – anya és fia – rég­óta hara­gos viszony­ban van­nak a sér­tet­tel. 2017 már­ci­u­sá­ban Pécsett az utcán a vád­lot­tak meg­lát­ták a sér­tet­tet, aki felé táma­dó­an meg­in­dul­tak. Ekkor a sér­tett gép­jár­mű­vé­be ült, hogy azzal a rend­őr­ség­re men­jen. Miköz­ben a sér­tett elhaj­tott, az elkö­ve­tők mind­ket­ten ráütöt­tek a mel­let­tük elha­la­dó autóra.

A két vád­lott saját autó­juk­kal ezt köve­tő­en követ­ni kezd­ték a sér­tet­tet, ami­kor a köz­úti for­ga­lom­ban a for­ga­lom­irá­nyí­tó lámpa piros­ra vál­tott. A sér­tett az ország­úton meg­állt, majd mel­let­te a vád­lot­tak is meg­áll­tak. A két elkö­ve­tő a gép­ko­csi­ból kiszállt, majd a zsú­folt for­ga­lom elle­né­re a sér­tett autó­já­hoz lép­tek és azt ron­gál­ni, a sér­tet­tet bán­tal­maz­ni kezdték.

A férfi elkö­ve­tő boxert húzott a kezé­re, majd azzal több alka­lom­mal a sér­tet­tet fejen ütöt­te, a gép­jár­mű vissza­pil­lan­tó tük­rét  kisza­kí­tot­ta. Eköz­ben az anyja a nála lévő kapá­val meg­pró­bált a lehú­zott abla­kon keresz­tül a sér­tett felé ütni, azon­ban ez nem sike­rült neki, ezért a kapá­val a sér­tett gép­ko­csi­ját kezd­te ütle­gel­ni, mely­nek során annak szél­vé­dő­je, illet­ve a jobb olda­li első tükre is kitört.

A sér­tett meg­pró­bált a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni úgy, hogy a gép­ko­csi­val hátra tola­tott, azon­ban elhaj­ta­ni nem tudott, mivel a jel­ző­lám­pá­nál össze­tor­ló­dott for­ga­lom­ban a mögöt­te álló autó­nak ütkö­zött. Ekkor a gép­ko­csi­ból kiugor­va meg­pró­bált elsza­lad­ni, miköz­ben a vád­lot­tak utána futot­tak és az egyik elkö­ve­tő a kapát hozzá akar­ta dobni.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr ész­lel­te, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a vád­lot­ta­kat a hely­szí­nen visszatartotta.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek és ron­gá­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.