Főoldal » Hírek » Megütött egy betegirányítót - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 64 éves nő egy buda­pes­ti ren­de­lő­in­té­zet­ben arcon ütött és meg­lö­kött egy beteg­irá­nyí­tót, miu­tán a dol­go­zó közöl­te vele, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet miatt kint kel­le­ne vára­koz­nia.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 64 éves nő - 2021. janu­ár 19-én, reg­gel, egy zug­lói ren­de­lő­in­té­ze­té­be ment. A ren­de­lő­ben beteg­irá­nyí­tá­si fel­ada­to­kat ellá­tó egyik dol­go­zó tájé­koz­tat­ta őt, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet­re tekin­tet­tel az épü­le­ten kívül, az arra kije­lölt helyen kell vára­koz­nia. A nő ezen fel­há­bo­ro­dott, a beteg­irá­nyí­tót szi­dal­maz­ni kezd­te, majd tenyér­rel arcon ütöt­te és meg is lökte.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 64 éves nővel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel, pénz­bün­te­tést szab­jon ki.