Főoldal » Archív » Megütötte a plébánost egy fiatal nő, mert nem ő lett a keresztanya

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves nővel szem­ben, aki egy Heves megyei tele­pü­lé­sen bán­tal­maz­ta a helyi papot.

A sér­tett novem­ber 10-én dél­előtt keresz­te­lőt tar­tott, melyen - a szü­lők kíván­sá­gá­nak meg­fe­le­lő­en - két gyer­me­ket is a kereszt­ség szent­sé­gé­ben része­sí­tett. Az ünne­pé­lyes szer­tar­tás­ról távo­zó­ban a plé­bá­nos már utcai ruhá­ban a temp­lom lép­cső­jén ment éppen lefe­lé, ami­kor meg­ál­lí­tot­ta őt a vád­lott. A nő szá­mon kérte, hogy miért keresz­tel­ték meg nél­kü­le a kicsik egyi­két, vala­mint a sér­tett sze­mé­re vetet­te, hogy a távol­lé­té­ben úgy került sor a keresz­te­lő­re, hogy a gyer­me­ket nem ő tart­hat­ta a kereszt­víz alá. Szi­dal­maz­ta a plé­bá­nost, köpött is felé, majd ami­kor a köze­lé­be ért jobb ököl­lel két alka­lom­mal arcul ütöt­te a papot, aki­nek az utol­só pil­la­nat­ban sike­rült lekap­nia a szem­üve­gét, így nem szen­ve­dett sérü­lést, de  a bal arcán bőr­pír keletkezett.

A plé­bá­nos az eset után nyom­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, mely­nek jár­őrei a laká­sán fog­ták el az ittas ter­hel­tet, aki leta­gad­ta előt­tük a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Tekin­tet­tel arra, hogy az egy­há­zi sze­mé­lyek a tör­vény ren­del­ke­zé­se értel­mé­ben köz­fel­ada­tot lát­nak el, a járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a nőt. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség - a köz­te­rü­le­ten, mások jelen­lé­té­ben bán­tal­ma­zott sér­tett sze­mé­lyé­re és hiva­tá­sá­ra is tekin­tet­tel - a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, ugyan­ak­kor álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben nem része­sít­he­tő, mivel arra nem érdemes.