Főoldal » Archív » Megütötte, fellökte és a hajánál fogva rángatta a nagymamáját egy férfi

Minő­sí­tett kap­cso­la­ti erő­szak elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a fér­fit, aki tavaly októ­ber­ben, novem­ber­ben és idén janu­ár­ban is bán­tal­maz­ta a jelen­leg hat­van­hét éves nagy­ma­má­ját egy Rába menti településen.

A huszon­nyolc éves férfi a vád sze­rin­ti idő­szak­ban napi rend­sze­res­ség­gel fogyasz­tott alko­holt, amit a vele együtt élő nagy­ma­má­ja már több­ször szóvá tett neki. Ezen fel­há­bo­ro­dá­sá­ban a vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta a nagy­ma­má­ját, meg­szo­rí­tot­ta a nya­kát, több­ször rászo­rí­tott a kezé­re, arcon ütöt­te, az ajtó­fél­fá­nak lökte a fejét. A leg­utób­bi alka­lom­mal a vád­lott ököl­lel ütött az asszony arcá­ba, ezt köve­tő­en a föld­re lökte őt, majd onnan a hajá­nál fogva rán­tot­ta fel.

A sér­tett­nek a fején és a mell­ka­sán zúzó­dá­sos, kar­ján bevér­zé­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek, melyek nyolc napon belül gyógyultak.

A vád­lot­tal szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény miatt három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.