Főoldal » Hírek » Megütötte nézőtársát, az ügyészség bíróság elé állítja – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A gyanú sze­rint egy férfi a magyar-portugál EB mér­kő­zés kez­de­te előtt meg­ütött egy másik szur­ko­lót. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja a bántalmazót.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a ter­helt, egy 48 éves férfi 2021. júni­us 15-én a XIV. kerü­let Pus­kás Aré­ná­ban meg­ren­de­zett Euró­pa Baj­nok­ság Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia válo­ga­tott lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen néző­ként vett részt. A meccs kez­de­te előtt, a lelá­tón szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val. A gya­nú­sí­tott ököl­lel kis- és köze­pes erő­vel, több­ször meg­ütöt­te a másik férfi arcát. A sér­tett tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek fel­lé­pé­se miatt a gya­nú­sí­tott fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel, a sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A zug­lói nyo­mo­zók a kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tás miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a fér­fit nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bán­tal­ma­zást beis­me­rő ter­hel­tet a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben, a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állítja.

A cse­lek­ményt rög­zí­tő biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge közös­sé­gi média felü­le­tén megtekinthető:

https://www.facebook.com/watch/?v=596010954721308