Főoldal » Archív » Megverte a falubelijét egy férfi - vádemelés

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves etesi férfi ellen, aki fahu­sáng­gal bán­tal­maz­ta a vele össze­szó­lal­ko­zó sértettet.

A vád­lott 2018. októ­ber 16-án, dél­előtt, az egyik etesi útke­resz­te­ző­dés­nél össze­szó­lal­ko­zott falu­be­li­jé­vel, mert az koráb­ban kikez­dett az élet­tár­sá­val. A vita során az autó­já­ból elő­vett egy kb. 75 cm hosszú fahu­sán­got, és erő­tel­jes üté­se­ket mért a kér­dő­re vont férfi bal kezé­re, alkar­já­ra, könyö­ké­re, és a bal térdére.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma külön-külön és együt­te­sen is 8 napon belü­li volt, azon­ban az ilyen esz­köz­zel a karra mért üté­sek lét­re­hoz­hat­tak volna súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket is, mely súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra is, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – a hasz­nált esz­köz­re tekin­tet­tel – fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, mely­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­ze, vala­mint a fahu­sán­got koboz­za el.