Főoldal » Archív » Megverte és szexuális cselekményre kényszerítette volt élettársát

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség azzal a daba­si fér­fi­val szem­ben emelt vádat, aki meg­ver­te élet­tár­sát, miköz­ben arra kény­sze­rí­tet­te, hogy sze­xu­á­li­san kielé­gít­se.

A bűn­ügy vád­lott­ja Német­or­szág­ban dol­go­zott. 2019. júni­u­sá­ban két-három napra haza­ér­ke­zett, amely alatt volt élet­tár­sa – aki­vel közös gyer­me­ke­ik is vol­tak – daba­si ott­ho­ná­ban szállt meg.

A férfi azon­ban ezen idő­szak után nem volt haj­lan­dó elköl­töz­ni onnan. A vád sze­rint a férfi 2019. júli­us ele­jén itta­san érke­zett haza és szá­mon kérte a sér­tet­tet, hol van a vacso­rá­ja. Ezután több pofont adott a nőnek, majd a hajá­nál fogva a föld­re nyom­ta. Eköz­ben a nemi szer­vét elő­vet­te és arra akar­ta kény­sze­rí­te­ni, hogy orá­li­san elé­gít­se ki. Két alka­lom­mal ököl­lel fejen ütöt­te nőt, aki végül félel­mé­ben ele­get tett a férfi köve­te­lé­sé­nek. A vád­lott ennek elle­né­re előbb egy fazék­kal fej­te­tőn ütöt­te a sér­tet­tet, majd elő­vett egy kony­ha­kést, mely­nek hegyé­vel a sér­tett arcát meg­vág­ta, miköz­ben azt kia­bál­ta neki, hogy „elvá­gom a tor­ko­dat!”.

A sér­tett a für­dő­szo­bá­ba indult, hogy lemos­sa az arcá­ról a vért. A vád­lott utána ment és hátba rúgta, ami­től a sér­tett a kádba esett. A vád­lott ezután kihúz­ta a kád­ból a sér­tet­tet, majd ököl­lel hom­lo­kon ütöt­te, végül – fel­hagy­va a bán­tal­ma­zás­sal – kisza­ladt a ház­ból az utcá­ra.

A fér­fit a sér­tett hívás­ra kiér­ke­ző rend­őrök fog­ták el, majd a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Daba­si Járás­bí­ró­sá­gon. Bűnös­sé­gé­ről a bíró­ság fog dön­te­ni.