Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megverte, megszúrta, majd hagyta kihűlni a nagynénjét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 55 éves férfi ellen segít­ség­nyúj­tás, halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A férfi itta­san szó­vál­tás­ba került a vele egy ház­tar­tás­ban élő 71 éves nagy­nén­jé­vel. Bán­tal­maz­ta, hegyes tárggyal hátba szúr­ta, a föld­re került sér­tet­tet magá­ra hagy­ta, aki a hideg hatá­sá­ra kihű­lés miatt meghalt. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen egy ház­tar­tás­ban élt a 71 éves nagy­nén­jé­vel. 2022. feb­ru­ár hónap köze­pén az éjsza­kai, ille­tő­leg más­nap a dél­utá­ni órák­ban – pon­to­sab­ban nem meg­ha­tá­roz­ha­tó idő­pont­ban – közöt­tük vita, szó­vál­tás ala­kult ki. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi a sér­tet­tet leg­alább 8 alka­lom­mal bán­tal­maz­ta, és egy hegyes tárggyal – fel­te­he­tő­en kés­sel – igen kis erő­vel hátba szúrta.

A cse­lek­ményt köve­tő­en az idős­ko­rú sér­tett isme­ret­len körül­mé­nyek között a pad­ló­zat­ra került, bevér­zés­sel járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, vala­mint szúrt sérü­lést szen­ve­dett el.

A föl­dön hosszabb ideig feküdt, ezt a hely­ze­tet a rokon ész­lel­te, azon­ban nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get, minek követ­kez­té­ben a sér­tett a hideg hatá­sá­ra kiala­kult kihű­lés miatt meg­halt. Sérü­lé­sei és a halál bekö­vet­ke­zé­se között oko­za­ti össze­füg­gés nem álla­pít­ha­tó meg, viszont éle­tét a vád­lott segít­ség­nyúj­tá­sa meg­ment­het­te volna.

A néhai sér­tett fia, mint hoz­zá­tar­to­zó könnyű testi sér­tés miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.