Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megverte sógorát, mert azt terjesztette, hogy megverte- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2020. augusz­tus végén a dél­utá­ni órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés utcá­já­ban össze­ta­lál­ko­zott a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sógo­rá­val. Kér­dő­re vonta, hogy miért ter­jesz­ti a falu­ban, hogy ő meg­ver­te őt. A sér­tett leszállt a kerék­pár­ról, de mielőtt még meg­szó­lal­ha­tott volna, a vád­lott tenyér­rel szá­jon ütöt­te, ettől kerék­pár­ral együtt a föld­re zuhant. Ezután a vád­lott még egy­szer pofon ütöt­te, majd három alka­lom­mal a feje tete­jén is meg­ütöt­te. A sér­tett pró­bált véde­kez­ni, majd ami­kor sike­rült fel­áll­nia, futva elmenekült.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az alsó ajka fel­re­pedt, azon­ban a 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lés miatt nem for­dult orvos­hoz, és magán­in­dít­ványt sem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.