Főoldal » Hírek » Megverték, majd a telefonját is elvették - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, mivel miu­tán a hara­go­suk­ra támad­tak, az egyi­kük még a föl­dön fekvő sér­tett tele­fon­ját is elvette.

A vád sze­rint a húszas és negy­ve­nes éve­ik­ben járó fér­fi­ak 2022 júli­u­sá­ban, Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban meg­lát­ták a sér­tet­tet, akit az idő­sebb férfi egy koráb­bi sérel­me miatt rög­tön meg­ütött. A sér­tett ezt köve­tő­en egy köze­li ven­dég­lő­be mene­kült, azon­ban a vád­lot­tak utána futot­tak, és az étte­rem kony­há­já­ban tovább bán­tal­maz­ták a hara­go­su­kat oly módon, hogy a fia­ta­labb férfi a föld­re rán­tot­ta, majd a már fekvő fér­fit a vád­lot­tak még több alka­lom­mal meg­ütöt­ték és megrúgták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a mobil­te­le­fon­ja pedig kiesett a zse­bé­ből. Ezt ész­lel­ve a fia­ta­labb elkö­ve­tő az erő­szak hatá­sa alatt álló sér­tett tele­fon­ját magá­hoz vette és azzal együtt távo­zott a hely­szín­ről, ezért neki kifosz­tás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fia­ta­labb, azon­ban bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg idő­sebb tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.