Főoldal » Hírek » Megvesztegetett boncmesterek elleni vádemelés – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három bonc­mes­ter, egy segéd­bonc­mes­ter és egy admi­niszt­rá­tor ellen, akik­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 33 éves férfi egy buda­pes­ti orvos­ta­ni inté­zet­ben bonc­mes­te­ri szak­kép­zett­ség­gel dol­go­zott. Töb­bek között a halot­tak beér­ke­zé­sé­vel és kiadá­sá­val kap­cso­la­tos admi­niszt­rá­ció, a temet­ke­zé­si vál­la­la­tok­kal és hoz­zá­tar­to­zók­kal való kap­cso­lat­tar­tás, vala­mint a tárolási-hűtési díj besze­dé­se, és arról szám­la kiál­lí­tá­sa volt a fel­ada­ta. A fér­fi­nak külön­bö­ző temet­ke­zé­si vál­lal­ko­zók rend­sze­re­sen ígér­tek és adtak kor­rup­ci­ós pénzt azért, hogy az elhuny­tak hoz­zá­tar­to­zó­it hoz­zá­juk irá­nyít­sa, illet­ve olyan egyéb kéré­sek tel­je­sí­té­sért, mint a soron kívü­li bon­co­lás elin­té­zé­se és a holt­tes­tek táro­lá­si díjá­ról valót­lan össze­gű szám­lák kiál­lí­tá­sa. Az egyik ilyen vál­lal­ko­zó hason­ló módon jog­ta­lan előnyt ígért továb­bi 4, másik kór­ház­ban dol­go­zó egész­ség­ügyi alkal­ma­zott­nak, 3 fér­fi­nak – 2 bonc­mes­ter­nek és egy segéd­bonc­mes­ter­nek – vala­mint egy admi­niszt­rá­tor­ként dol­go­zó nőnek is.

A kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nye­ket a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat ész­lel­te és derí­tet­te fel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az egész­ség­ügyi alkal­ma­zot­ta­kat vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­val – ket­te­jü­ket több rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett alak­zat­tal – vádol­ja. A főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság fel­vé­te­lén az egyik vád­lott elfo­gá­sa és a nála tar­tott kuta­tás látható:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/sajat-zsebre-dolgozott