Főoldal » Hírek » Megvesztegették a közérdekű munkát leigazoló egyesületi vezetőt - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa, vala­mint vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi egye­sü­let veze­tő­je, annak élet­tár­sa, illet­ve 20 köz­ér­de­kű mun­ká­ra köte­le­zett sze­mély ellen.

Egy pécsi egye­sü­let elnö­ke 2018. és 2020. év közöt­ti idő­szak­ban együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötött egy pécsi önkor­mány­za­ti cég­gel. A meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben az egye­sü­let támo­ga­tás­ban része­sült az önkor­mány­za­ti tár­sa­ság­tól, mely támo­ga­tást a köz­te­rü­le­ti mun­kák­kal kap­cso­la­tos költ­sé­gek­re, tevé­keny­sé­gé­nek fej­lesz­té­sé­re for­dít­hat­ta. Az önkor­mány­za­ti cég­gel meg­kö­tött meg­ál­la­po­dás lehe­tő­vé tette, hogy az egye­sü­let kije­löl­he­tő fog­lal­koz­ta­tó legyen a köz­ér­de­kű munka vég­re­haj­tá­sa során.

Ennek alap­ján az egye­sü­let veze­tő­je iga­zol­ta le a kor­mány­hi­va­tal felé a köz­ér­de­kű mun­ká­ra köte­le­zet­tek által ledol­go­zott óra­szá­mot. A mun­ka­vég­zés­sel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív teen­dők ellá­tá­sá­ban segít­sé­gé­re volt az élet­tár­sa is.

Az egye­sü­let veze­tő­je és élet­tár­sa 2018. decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ták, hogy pén­zért és más anya­gi szol­gál­ta­tá­sért a tény­le­ge­sen el nem vég­zett köz­ér­de­kű mun­kát leiga­zol­ják a nyil­ván­tar­tó lapo­kon, melyet ezt köve­tő­en az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal felé továbbítanak.

A két vád­lott 2018. decem­be­re és 2020. ápri­li­sa között pén­zért, saját rész­re végez­te­tett mun­ká­ért, sze­szes­ita­lért, illet­ve illat­sze­rért össze­sen 20 köz­ér­de­kű mun­ká­ra köte­le­zett részé­re iga­zol­ta le a mun­ka­órá­kat úgy, hogy azt tény­le­ge­sen nem, vagy csak rész­ben teljesítették.

A köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélt sze­mé­lyek a vesz­te­ge­tés bűn­tet­tét, míg az egye­sü­let veze­tő­je és élet­tár­sa az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­tét való­sí­tot­ták meg, mely bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig, illet­ve 5 évtől 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.