Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megzsarolta sógorát, majd veréssel állt bosszút egy tizenévesen- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán sógo­rát meg­fe­nye­get­ve jutott pénz­hez, a nyílt utcán össze­vert egy fia­tal fiút. 

A vád­irat sze­rint, a férfi 2020. feb­ru­ár 6-án este ittas álla­pot­ban meg­je­lent a lány­test­vé­re, mező­ke­resz­te­si laká­sá­nál és az utcá­ról kia­bál­ni kez­dett a ház­ban tar­tóz­ko­dók­nak. Miu­tán a nő és a férje – a vád­lott sógo­ra - kimen­tek a lakó­ház udva­rá­ra, a vád­lott közöl­te velük, hogy a dél­után folya­mán, az éppen náluk ven­dé­ges­ke­dő isme­rő­sük­kel a vád­lott összes pén­zét elit­ták. A vád­lott emi­att köve­tel­te, hogy adja­nak neki 3000 forin­tot, mert tele­font akar vásárolni.

Hoz­zá­tar­to­zói közöl­ték a vád­lot­tal, hogy nem adnak neki pénzt és fel­szó­lí­tot­ták, hogy távoz­zon. A vád­lott azon­ban nem tágí­tott, tovább­ra is köve­te­lő­zött, majd meg­fe­nye­get­te a sógo­rát, hogy ha nem kapja meg a pénzt, akkor meg­öli, illet­ve szét­ve­ri a sér­tett ház előtt par­ko­ló autóját.

A vád­lott hoz­zá­tar­to­zó­i­nál ven­dég­ség­ben lévő férfi - aki­vel a vád­lott dél­után italozott- a vád­lot­tat nem látta, csu­pán távo­labb­ról, a lakás­ból hal­lot­ta az utcán elhang­zó fenye­ge­té­se­it és a köve­te­lé­sét. A férfi végül átadott a vád­lott test­vé­ré­nek 3000 forin­tot azzal, hogy adja oda a vád­lott­nak. A nő a pénzt a kerí­té­sen át kidob­ta az utcá­ra, majd a fér­jé­vel együtt bemen­tek a lakásba.

A vád­lott miu­tán eltet­te a pénzt, bele­rú­gott sógo­ra autó­já­nak hátsó lök­há­rí­tó­já­ba, majd távo­zott a hely­szín­ről. A gép­ko­csi­ban 30.000 forint kár keletkezett.

A fen­ti­ket köve­tő­en, a vád­lott 2020. feb­ru­ár 17-én este Mező­ke­resz­te­sen kerék­pá­ro­zott, mikor talál­ko­zott az egyik isme­rő­sé­vel, egy tizen­éves fiú­val. A vád­lott a fiút – aki szin­tén bicik­li­vel köz­le­ke­dett – követ­ni kezd­te, miköz­ben egy koráb­bi konf­lik­tu­suk miatt folya­ma­to­san  szi­dal­maz­ta és fenye­get­te. Mikor a vád­lott utol­ér­te a sér­tet­tet, elvet­te a kerék­pár­ját, fel­emel­te és hoz­zá­vág­ta a fiú­hoz, majd a föld­re került sér­tet­tet a nála lévő ecet­fa bot­tal több­ször  megütötte.

A vád­lott ezen kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt a vád­lot­tal szem­ben hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­ira­tá­ban vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint elkob­zás és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.