Főoldal » Hírek » Mellkason szúrta barátját karácsonykor a sümegi férfi - Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy évvel ezelőtt, ita­lo­zá­suk során, mell­ka­son szúr­ta a barát­ját Süme­gen.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett között évek óta tartó bará­ti kap­cso­lat volt, és rend­sze­re­sen együtt ita­loz­tak a helyi kocs­má­ban.

A sér­tett 2021. decem­ber 24-én kora este fel­ke­res­te a laká­sán a vád­lot­tat, majd mind­ket­ten a sér­tett­hez men­tek, a nagy­szo­bá­ban együtt ita­loz­tak, köz­ben zenét hall­gat­tak, beszél­get­tek. Este tíz óra körül már mind­két férfi ittas volt, ami­kor a vád­lott előbb kiment a für­dő­szo­bá­ba, majd a vissza­fe­lé a kony­ha­asz­tal­ról fel­vett egy 13 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal a szo­bá­ba érve, min­den elő­ze­tes ok nél­kül mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki­nek mind­össze annyit mon­dott, hogy „Ne félj, nem fog fájni!”. A sér­tett a szú­rás ere­jé­től a mögöt­te lévő ágyra esett, majd esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

 Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en, anél­kül, hogy a barát­já­nak segít­sé­get nyúj­tott volna, távo­zott a lakás­ból.

Miu­tán a sér­tett magá­hoz tért, tele­fo­non a test­vé­rét pró­bál­ta hívni, aki azon­ban nem fogad­ta a hívást. Mivel álla­po­ta rosszab­bo­dott, éjjel két óra körül egy vide­ót kül­dött magá­ról a fivé­ré­nek, kísé­rő üze­net­ben pedig azt is közöl­te, hogy meg­ké­sel­ték. A test­vér eze­ket az üze­ne­te­ket már ész­lel­te, érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket, akik az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban lévő sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A férfi éle­tét végül a szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az elké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék kilenc év bör­tön­bün­te­tés­re és kilenc év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség annak meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta, hogy bűnös­sé­ge ese­tén a vád­lott a tör­vény ren­del­ke­zé­sé­nél fogva nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.