Főoldal » Hírek » Menekülése közben veszélyeztette a pénzügyőröket a cigarettacsempész - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és két rend­be­li köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ukrán férfi ellen a Kis­vár­dai Járásbíróságon.

A vád sze­rint 2021. júli­us 2-án a záho­nyi határ­át­ke­lő­he­lyen a pénz­ügy­őrök ukrán ere­de­tű, adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát talál­tak egy 37 éves ukrán férfi autó­já­nak motor­te­ré­be rejtve.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi az ellen­őr­zés köz­ben beült az autó­já­ba és azzal kito­lat­va a vizs­gá­la­ti hely­ről az eljá­rás alól kivon­ta magát, miköz­ben veszé­lyez­tet­te az őt vissza­tar­ta­ni pró­bá­ló hiva­ta­los sze­mé­lyek éle­tét és testi épségét.

A kül­föl­di férfi mene­kü­lé­se során rövid időn belül köz­úti bal­ese­tet okozott.

Az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, ame­lyek – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – akár hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetőek.

 A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság ítél­je három év bör­tön­bün­te­tés­re, négy év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és három év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiutasításra.

Az autó­ról a szem­lén készült fotók a köz­le­mény mel­lék­le­té­ben, míg az ügy­ben koráb­ban – vide­ó­val – kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-kulfoldi-cigarettacsempesz-aki-menekulese-kozben-autoval-veszelyeztette-a-penzugyoroket-videoval-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/