Főoldal » Archív » Mentőápolóra támadt az ápolt személy

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki egész­ség­ügyi ellá­tás­ra szo­rult, a men­tő­szol­gá­lat őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, amely­nek során a vád­lott a gép­jár­mű­vet elhagy­ta, majd az őt meg­fé­kez­ni pró­bá­ló  men­tő­ápo­lót több­ször megütötte. 

Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott 2018. júni­us 20. nap­ján, este Tatán, a Cseke tó part­ján tanú­sí­tott epi­lep­szi­ás tüne­tei miatt egész­ség­ügyi ellá­tás­ra szo­rult. A men­tő­szol­gá­lat állam­pol­gá­ri beje­len­tés­re a hely­szín­re érke­zett egy gép­jár­mű­vel. A men­tő­ápo­ló sér­tett a vád­lot­tat a hely­szí­nen ellát­ta, majd az álla­po­tá­ra tekin­tet­tel meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy kór­há­zi ellá­tás­ra szo­rul, ezért a sér­tett és a gép­ko­csi sofőr­je a vád­lot­tat a hord­ágyon a beteg­szál­lí­tó autó­ban helyez­ték el, biz­ton­sá­gi övvel is a hord­ágy­hoz rög­zí­tet­ték, majd elindultak.

A jármű Vér­tes­sző­lős terü­le­tén járt, ami­kor a vád­lott kikap­csol­ta a biz­ton­sá­gi övét, majd a beteg­szál­lí­tó ágy­ról fel­áll­va neki­esett az ajtón lévő ablak­bur­ko­lat­nak, illet­ve a jármű oldal­só toló­aj­ta­ját menet köz­ben kinyi­tot­ta, melyet a gép­ko­csi veze­tő­je ész­lelt és meg­állt a jár­mű­vel. A  vád­lott ekkor az úttest­re ugrott, miköz­ben a sér­tet­tet szi­dal­maz­ta, trá­gár sza­vak­kal illet­te. Ezt köve­tő­en a veze­tő ülés hátsó olda­lán helyet fog­la­ló men­tő­ápo­ló sér­tett a vád­lott kar­ját meg­pró­bál­ta kezé­vel lefog­ni, és a vád­lot­tat a továb­bi agresszív fel­lé­pé­sé­ben meg­aka­dá­lyoz­ni. A vád­lott a sér­tett alkar­ját, fejét, szá­ját dula­ko­dás köz­ben meg­ütöt­te, ennek során 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lést oko­zott. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­ból eredő sérü­lé­sei miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két és fel­füg­gesz­tés pró­ba­ide­jét  egy­aránt  2 évben álla­pít­sa meg.