Főoldal » Hírek » Mentőkre támadt - fotókkal - A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves mon­gol állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2020 augusz­tu­sá­ban rátá­madt az őt ellát­ni pró­bá­ló men­tők­re Zug­ló­ban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­hoz 2020. augusz­tus 2-án, késő este, a XIV. kerü­let, Thö­kö­ly úton men­tőt hív­tak, mert a férfi ittas­sá­ga miatt ellá­tást igé­nyelt. A vád­lot­tat a kiér­ke­ző men­tők meg­pró­bál­ták ellát­ni, ő azon­ban a men­tő­au­tó­ban agresszív lett és rájuk támadt. A férfi több­ször az egyik sér­tett felé rúgott, aki azon­ban elha­jolt, így a rúgá­sok a men­tő­au­tó toló­aj­ta­ját érték, ami behor­padt. A sér­tet­tek pró­bál­ták a vád­lot­tat lefog­ni, aki azon­ban ellen­állt, tovább dula­ko­dott és lök­dös­te a men­tő­ket, az egyi­kü­ket pedig ököl­lel is meg akar­ta ütni, a sér­tett azon­ban kitért az ütés elől.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, illet­ve annak kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.