Főoldal » Hírek » Mentősre támadt az öngyilkosságra készülő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves nő ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban, dél­után, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő ingat­la­nuk­ban kiala­kult csa­lá­di vita és vere­ke­dés köz­ben több­ször elájult, majd öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal az alkar­ját kés­sel meg­vag­dos­ta. Ezután fel­hív­ta a mentőszolgálatot.

A kiér­ke­ző men­tő­sök – mivel a vád­lott kije­len­tet­te, hogy öngyil­kos lesz, és lát­ták rajta a vágá­si sérü­lé­se­ket – kór­ház­ba akar­ták szál­lí­ta­ni, a nő viszont szit­ko­zód­va elfu­tott a helyszínről.

A men­tő­sök rend­őri segít­sé­get kér­tek fel­ku­ta­tá­sá­hoz és egy köze­li lakat­lan ház udva­rán meg­ta­lál­ták, de ekkor is agresszí­van visel­ke­dett, mene­kül­ni pró­bált, ezért a rend­őrök megbilincselték.

A men­tő­au­tó­hoz vezet­ték, ahol a men­tő­ápo­ló kérte, hogy száll­jon be a jár­mű­be, de a vád­lott ekkor is ellen­állt, szit­ko­zó­dott és azt kia­bál­ta, hogy dili­ház­ba akar­ják vinni, oda­lé­pett a menő­ápo­ló­hoz és egy alka­lom­mal alhas­tá­jé­kon meg­rúg­ta. Még több­ször pró­bál­ta meg­rúg­ni, de a rend­őrök közbeavatkoztak.

Csak a segít­sé­gük­kel lehe­tett beül­tet­ni a men­tő­au­tó­ba, ott viszont köp­kö­dött, tovább rug­do­só­dott, majd meg­pró­bál­ta meg­ha­rap­ni a men­tő­tisz­tet, azután pedig a hord­ágy fej­ré­szét akar­ta kiharapni.

A vád­lot­tat a mis­kol­ci kór­ház pszi­chi­át­ri­ai osz­tá­lyá­ra szállították.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.