Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Méretlenül vételezték az üzemanyagot - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt három fér­fi­val szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők kihasz­nál­va a ben­zin­kút kút­osz­lo­pa és az online kassza közöt­ti kom­mu­ni­ká­ció rend­sze­res meg­sza­ka­dá­sát, több mint 9.000 liter üzem­anya­got lop­tak el.

A vád­irat sze­rint két vád­lott ben­zin­ku­tas­ként dol­go­zott egy kis­kun­ha­la­si üzem­anyag­töl­tő állo­má­son, a har­ma­dik vád­lott az egyi­kük isme­rő­se volt. A fér­fi­ak 2020 novem­be­re és 2021 feb­ru­ár­ja között - kihasz­nál­va azon idő­sza­ko­kat, ami­kor a ben­zin­kút kút­osz­lo­pa és az ahhoz kap­cso­ló­dó online kassza kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja meg­sza­kadt - a kassza és a szám­lá­zá­si rend­szer meg­ke­rü­lé­sé­vel, az ellen­ér­ték meg­fi­ze­té­se nél­kül véte­lez­tek üzemanyagot.

Az egyik ben­zin­ku­tas és az isme­rő­se elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en két­na­pon­ta, több­nyi­re a kutas éjsza­kai műszak­ja alatt, a zavar­ta­lan elkö­ve­tést figye­lés­sel biz­to­sít­va, fel­vált­va csa­pol­ták az önki­szol­gá­ló töl­tő­pisz­tollyal ellá­tott 1. számú kút­osz­lo­pot. Az üzem­anya­got rész­ben jár­mű­ve­ik­be, rész­ben kan­ná­ba tan­kol­ták. 25 műszak alatt több mint 8.000 liter ben­zint és dízel üzem­anya­got lop­tak így el, közel 3,2 mil­lió forint­tal káro­sít­va meg a kút üzemeltetőjét.

A másik ben­zin­ku­tas hason­ló mód­szer­rel három alka­lom­mal vitt el mint­egy 300 ezer forint érték­ben üzemanyagot.

A kár egyik eset­ben sem térült meg.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta és fele­lős­ség­re voná­su­kat bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - indítványozta.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ket­te­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, a har­ma­dik fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá mind­hár­mó­ju­kat köte­lez­te a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.