Főoldal » Hírek » Milliárdos árbevétel mellett sem akart áfát fizetni - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint közel 200 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott ügy­ve­ze­tő­je volt egy sze­ge­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, amely jel­lem­ző­en őrző-védő szol­gál­ta­tást, honlap- és kata­ló­gus készí­tést, vala­mint egyéb mar­ke­ting tevé­keny­sé­get vég­zett. A vád­lott által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2014-ben 1,2 mil­li­árd forint össze­gű for­gal­mat bonyo­lí­tott le. Ennek elle­né­re a vád­lott azért, hogy az őt ter­he­lő és az álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben fenn­ál­ló adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge alól men­te­sül­jön, valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat foga­dott be a társa által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­tól. A fik­tív szám­lák befo­ga­dá­sán túl a vád­lott a beval­lá­sa­i­ban továb­bi olyan beszer­zé­se­ket tün­te­tett fel, ame­lyek mögött bizony­lat­tal alá­tá­masz­tott gaz­da­sá­gi kap­cso­lat nem állt. A vád­lott által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság 2014-ben negyed­éven­ként tel­je­sí­tet­te adó­be­val­lá­si köte­le­zett­sé­gét, melye­ket valót­la­nul nyúj­tott be a szék­hely sze­rint ille­té­kes adó­igaz­ga­tó­ság­hoz. A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 187 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott. A társa által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a fik­tív szám­lák kibo­csá­tá­sá­val mind­eh­hez mint­egy 31 mil­lió forint érték­ben nyúj­tott segítséget.

A vád­lott a cége vonat­ko­zá­sá­ban elren­delt adó­el­len­őr­zé­sek során a ható­sá­gok­kal nem műkö­dött együtt, irat­be­mu­ta­tá­si és pót­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek sem tett ele­get, vala­mint a köny­ve­lé­se sem volt megtalálható.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel és szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. A tár­sá­val szem­ben a főügyész­ség bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.