Főoldal » Hírek » Milliókat sikkasztott a közös képviselő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves nő ellen, aki tár­sas­há­zi közös kép­vi­se­lő­ként káro­sí­tot­ta meg a lakókat.

A nő 2014. janu­ár 1. és 2019. már­ci­us 1. napja között egy sal­gó­tar­já­ni tár­sas­ház kép­vi­se­lő­je volt, fel­ada­tai közé tar­to­zott a házat érin­tő költ­sé­gek, javí­tá­sok közös költ­ség­ből tör­té­nő kifi­ze­té­se is.

A nő a vád sze­rint teen­dő­i­nek ellá­tá­sa során a tár­sas­ház kész­pén­zé­nek keze­lé­sé­vel és a doku­men­tu­mok veze­té­sé­vel kap­cso­lat­ban több köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get. A tár­sas­ház köz­tar­to­zá­sa­it csak rész­ben tel­je­sí­tet­te, a pénz egy részét magá­ra köl­töt­te, a házon elvég­zett javí­tá­si mun­ká­la­to­kért pedig nem vissza­kö­vet­he­tő módon fize­tett. 2018-ban a tár­sas­ház kész­pénz­ál­lo­mánnyal nem ren­del­ke­zett: a közös kép­vi­se­lő a papí­ron meg­lé­vő 2.694.191 forin­tot elsikkasztotta.

A hiá­nyos­sá­go­kat és a fel­hal­mo­zott köz­tar­to­zá­so­kat tapasz­tal­va a tár­sas­ház lakói 2019. már­ci­us 1-jével fel­mond­tak neki, meg­bí­za­tá­sá­nak átadá­sa­kor a tár­sas­ház ira­ta­it hiá­nyo­san adta át az új közös kép­vi­se­lő­nek, a rábí­zott kész­pénz­zel pedig nem tudott elszámolni.

Az ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat vele szem­ben, indít­vá­nyoz­va, hogy a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság szab­jon ki fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést vele szem­ben, vala­mint a fizet­tes­se meg vele a tár­sas­ház kárát is.