Főoldal » Hírek » Milliókat sikkasztott a nagyatádi közös képviselő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki öt év alatt közel 14 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a rábí­zott tár­sas­há­zi vagyonból.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2012 év óta látta el az 56 lakás­ból álló tár­sas­ház közös kép­vi­se­le­tét. A köz­gyű­lés­sel tör­tént meg­ál­la­po­dás alap­ján a vád­lott­nak ren­del­ke­zé­si joga volt a tár­sas­ház bank­szám­lái felett, tevé­keny­sé­gé­ért pedig tisz­te­let­dí­jat és köny­ve­lé­si jut­ta­tást is folyó­sí­tot­tak neki.

A férfi 2015 évtől azon­ban éve­ken keresz­tül havi rend­sze­res­ség­gel nem csak az őt meg­il­le­tő pénz­össze­get utal­ta saját bank­szám­lá­já­ra a tár­sas­ház szám­lá­já­ról, hanem egyéb össze­ge­ket is.

A vád­lott 2016 évben a tár­sas­ház meg­ta­ka­rí­tá­si szám­lá­ján lévő 3.400.000 forin­tot tel­jes egé­szé­ben saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, és hogy ezt lep­lez­ze, a ház belső fel­újí­tá­sá­ra szánt összeg fel­hasz­ná­lá­sá­ról egy hamis vál­lal­ko­zói szer­ző­dést is készített.

A férfi az évek során több mint 13 és fél mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el jog­ta­la­nul, továb­bá a tár­sas­ház­ra vonat­ko­zó beszá­mo­ló készí­té­si és könyv­ve­ze­té­si köte­le­zett­ség­nek sem tett ele­get, ami­vel a tár­sas­ház vagyo­ni hely­ze­té­nek átte­kin­té­sét meghiúsította.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást, pénz­bün­te­tést és a közös kép­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tást indítványozott.