Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Milliós értékekre utazott a zimányi betörő, mégis olcsó ruhák okozták a vesztét

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a zimá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val előbb Ecseny­ben, majd Somogy­sár­don tört be csa­lá­di házakba.

A férfi és egyik társa 2018 feb­ru­ár­já­ban tudo­mást szer­zett egy olyan kül­föl­di­ek tulaj­do­ná­ban lévő ház­ról, ami­ben nagyobb érté­kek lehet­nek. Mivel a ház ebben az idő­szak­ban lakat­lan volt, a hábo­rí­tat­la­nul tevé­keny­ke­dő vád­lot­tak fel tud­ták törni a biz­ton­sá­gi bejá­ra­ti ajtót, majd a kül­föl­di sér­tet­től össze­sen 551.960,-Ft. érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, köz­tük nagy érté­kű nap­elem alkat­részt, ben­zin­mo­to­ros fűka­szát, ille­tő­leg motorfűrészt.

A vád­lot­tak az érté­kek nagy részét egy köze­li erdő­ben rej­tet­ték el, és a zsák­mány­ból csak néhány ruha­ne­műt és hang­fal párt tar­tot­tak maguk­nál, azon­ban haza­fe­lé tart­va egy köz­úti rutin­el­len­őr­zés során meg­ál­lí­tot­ták őket a szom­szé­dos falu­ban. A rend­őrök ugyan még nem tud­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ről, de így is gya­nús­nak talál­ták a vád­lot­tak­nál lévő dol­go­kat, ezért azo­kat ható­sá­gi őrzés­be vet­ték. Később az ekkor lefog­lalt dol­gok vezet­tek a vád­lot­tak lebukásához.

A somogy­sár­di betö­rés­re szin­tén azért került sor, mert az egyik vád­lott meg­ne­szel­te, hogy a sér­tet­tek több mil­lió forint kész­pénzt tar­ta­nak az ott­ho­nuk­ban. Erről beszá­molt a zimá­nyi vád­lott­nak és egy másik tár­sá­nak is, majd közö­sen kifi­gyel­ték, hogy a sér­tet­tek mikor men­nek el ott­hon­ról. A vád­lot­tak ezután csa­var­hú­zók­kal fel­tör­ték a bejá­ra­ti ajtót és kutat­ni kezd­tek a ház­ban, azon­ban a remélt zsák­mányt nem talál­ták meg, csak 8.800,-Ft-al és néhány tábla cso­ko­lá­dé­val let­tek gazdagabbak.

Az ügyész­ség a négy, komo­lyabb bűnö­zői múlt nél­kü­li vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a beis­me­ré­sük ese­tén a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát mind­két betö­rés­ben részt vevő vád­lot­tal szem­ben 2 évben, míg tár­sa­ik ese­té­ben 1 év 10 hónap­ban álla­pít­sa meg.