Főoldal » Archív » Mindent elvitt az elhagyott irodaházból, ami pénzzé tehető

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves kesz­nyé­te­ni fér­fi­val szem­ben.

Az anya­gi gon­dok­kal küsz­kö­dő férfi 2018. októ­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se útján fog pénzt sze­rez­ni. Ennek érde­ké­ben kerék­pár­ral járta Kesz­nyé­ten utcá­it keres­ve, hogy hon­nan tudna érté­ke­ket eltu­laj­do­ní­ta­ni. A vád­lott így sze­mel­te ki a tele­pü­lés hatá­rá­ban álló, egy kül­föl­di üzlet­em­ber tulaj­do­nát képe­ző, azon­ban évek óta nem hasz­nált iro­da­há­zat, ahová – utóbb pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban - az egyik abla­kot betör­ve beha­tolt, majd miu­tán fel­mér­te a tere­pet, előbb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, így egy régi tele­ví­zi­ót és egy ébresz­tő órát vitt magá­val. A vád­lott rövid időn belül vissza­tért a hely­szín­re, ahol a magá­val vitt szer­szá­mok­kal az iro­da­ház külön­bö­ző helyi­sé­ge­i­ben lesze­rel­te majd kerék­pár­ral több­ször for­dul­va eltu­laj­do­ní­tot­ta a radi­á­to­ro­kat, csap­te­le­pe­ket, fém moso­ga­tó­tál­cá­kat és ajtó­ki­lin­cse­ket.

Az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak érté­ke össze­sen 81.000 forint, mely a nyo­mo­zás során nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság­nak.