Főoldal » Archív » Modellfotózás ígéretével csalt fel kiskorú lányokat a lakására egy budapesti férfi - vádemelés

A 43 éves férfi a vád sze­rint divat­fo­tó­zás ígé­re­té­vel fia­tal lányo­kat csá­bí­tott fel a laká­sá­ra, ahol sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rí­tet­te őket, amik­ről fel­vé­te­le­ket is készített.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2004. évtől kez­dő­dő­en egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként fotó­zás­sal fog­lal­ko­zott. A férfi az inter­ne­ten saját magát profi fotós­ként hir­det­te, aki külön­bö­ző, nagy tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző fotó­stú­di­ók kép­vi­se­lő­je­ként, fia­tal női model­lek fotó­zá­sá­val fog­lal­ko­zik. Emel­lett az utcán, nyil­vá­nos helye­ken, bevá­sár­ló­köz­pon­tok­ban sze­mé­lye­sen is leszó­lí­tott több­nyi­re kis­ko­rú, 18 év alat­ti lányo­kat azzal, hogy profi fotós­ként alkal­mas­nak látja őket a modell­kar­ri­er­re, ezért fel­aján­lot­ta nekik, hogy vegye­nek részt egy fotózáson.

Az aján­la­tát elfo­ga­dó lányo­kat a vád­lott rend­sze­rint a VII. kerü­le­ti laká­sá­ba vitte fel azzal, hogy a fotó­zást a saját műter­mé­ben végzi.

Ezután a 18 év alat­ti lányok­ról - saját nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se érde­ké­ben - por­nog­ráf jel­le­gű fotó­kat, illet­ve vide­ó­kat készí­tett, emel­lett több eset­ben - volt olyan, hogy a sér­tet­tek aka­ra­ta elle­né­re - a kis­ko­rú lányok­kal sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot is létesített.

Továb­bá az ügyész­ség a fér­fit azzal is vádol­ja, hogy több, a nyo­mo­zás során be nem azo­no­sí­tott, 10 év alat­ti lány­gyer­mek­ről készült, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő por­nog­ráf jel­le­gű fény­kép­fel­vé­te­le­ket tartott.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.