Főoldal » Hírek » Molotov koktélt dobtak a házba - rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik molo­tov kok­télt dob­tak egy vémén­di házba.

A főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a két vád­lott külön­bö­ző okok miatt nehez­telt a velük egy falu­ban élő egyik sér­tett­re. Egyi­kük­nek vagyo­ni vitá­ja, míg a másik­nak sze­mé­lyes jel­le­gű csa­lá­di konf­lik­tu­sa volt vele.

2022 augusz­tu­sá­ban az egyik vád­lott a sér­tet­tek­kel – anyá­val és fiá­val – együtt ita­lo­zott a falu kocs­má­já­ban. A sér­tet­tek este haza­in­dul­tak, míg a velük ita­lo­zó vád­lott magá­hoz hívta a tár­sát és elha­tá­roz­ták, hogy hara­go­su­kat, a fiút meg­lec­kéz­te­tik.

Molo­tov kok­télt készí­tet­tek, még­pe­dig oly módon, hogy két sörös­üve­get ben­zin­nel töl­töt­tek meg, majd az üve­gek nyí­lá­sá­ba egy-egy zok­nit helyez­tek, melyek kanóc­ként funk­ci­o­nál­tak. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tek házá­hoz men­tek, ahol a molo­tov kok­té­lo­kat meg­gyúj­tot­ták, majd a két üve­get az abla­kon keresz­tül a házba dob­ták. Ezt köve­tő­en a fér­fi­ak a hely­színt elhagy­ták.

A ház­ban alvó sér­tet­tek a vád­lot­tak által kel­tett zajra fel­éb­red­tek, füst­sza­got ész­lel­tek, majd lát­ták, hogy a szo­bá­ban a búto­rok égnek. Mind­ket­tő­jük­nek sike­rült a ház­ból kime­ne­kül­ni­ük, majd érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat.

A beren­de­zé­si tár­gyak meg­ron­gá­ló­dá­sá­val közel 1 mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye töb­bek között külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 10 - 20 évig ter­je­dő, vagy akár élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés.