Főoldal » Hírek » Motorost gázolt egy piros lámpán áthaladó sofőr Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves sofőr­rel szem­ben, aki 2020 máju­sá­ban egy for­gal­mas bel­vá­ro­si keresz­te­ző­dés­nél a piros­ra váltó lámpa elle­né­re nem állt meg, ezért a keresz­te­ző­dés­be behajt­va, elütött egy sza­bá­lyo­san, zöld lám­pá­nál elin­du­ló moto­rost, aki súlyo­san megsérült.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 22-én reg­gel gép­ko­csi­val a VIII. kerü­let­ben, a József kör­úton köz­le­ke­dett a Pető­fi híd felé. Hala­dá­sa során, a meg­en­ge­dett 50 km/órához köze­li sebes­ség­gel a József körút - Üllői út keresz­te­ző­dé­sé­hez ért.

Ugyan­en­nél a keresz­te­ző­dés­nél, a vád­lott hala­dá­si irá­nyát tekint­ve bal­ról, az Üllői úton, a piros lám­pá­nál vára­ko­zott a sér­tett motoros.

Ami­kor a férfi a keresz­te­ző­dés­hez ért, a for­gal­mat irá­nyí­tó köz­le­ke­dé­si lámpa már zöld­ről sár­gá­ra vál­tott, ennek elle­né­re a vád­lott átha­ladt az útke­resz­te­ző­dés előt­ti gya­log­át­ke­lő­he­lyen, majd az akkor­ra már piros fény­jel­zés elle­né­re, meg­ál­lá­si köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, behaj­tott a kereszteződésbe.

Eköz­ben a moto­ros hala­dá­si irá­nyá­ban a köz­le­ke­dé­si lámpa zöld­re vál­tott, ezért a sér­tett sza­bá­lyo­san, irány­vál­toz­ta­tás nél­kül, a Kál­vin tér irá­nyá­ba halad­va, szin­tén behaj­tott a keresz­te­ző­dés­be. A sza­bad jel­zés­re elin­du­ló, álló hely­zet­ből gyor­sí­tó sér­tett ész­lel­te a keresz­te­ző­dés­be jobb­ról, sza­bály­ta­la­nul behaj­tó autót, azon­ban már nem tudta elke­rül­ni a bal­ese­tet, így motor­ke­rék­pár­já­val a vád­lot­ti gép­ko­csi ele­jé­nek ütkö­zött. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben síp­csont­tö­rést szenvedett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 42 éves fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel hoz­zon érde­mi dön­tést. A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés, vala­mint hatá­ro­zott idejű köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len a bal­ese­tet meg­elő­ző pil­la­na­tok láthatók.

https://www.facebook.com/watch/?v=1205850303531096