Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Mozgáskorlátozottsága miatt gyalázta és bántalmazta a sértettet – letartóztatásba került- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki két éven keresz­tül bán­tal­maz­ta vele­szü­le­tet­ten moz­gás­kor­lá­to­zott élet­tár­sát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi öt éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a nővel egy sze­ge­di ház­ban, s mint­egy három éve tanú­sí­tott rend­sze­re­sen vele szem­ben olyan súlyo­san sértő, meg­alá­zó és erő­sza­kos maga­tar­tást, ami miatt eljá­rás indult.

A gyanú sze­rint a férfi az ingat­lan­ban rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga miatt is, töb­bek között csúszó-mászó álla­tok­hoz hason­lít­va őt. Ezen túl­me­nő­en rend­sze­re­sek vol­tak a bán­tal­ma­zá­sok is a férfi részé­ről, mely­nek során több alka­lom­mal hasba rúgta, a hajá­nál fogva von­szol­ta végig a ház­ban a sér­tet­tet. A bán­tal­ma­zá­sok során meg­fe­nye­get­te a gya­nú­sí­tott a nőt azzal is, hogy meg­öli, de elő­for­dult, hogy a nyílt utcán leállt az autó­val és a hajá­nál fogva kirán­gat­ta a sér­tet­tet, rátér­delt, majd meg­fe­jel­te. A leg­utol­só bán­tal­ma­zás 2020. júli­us 6-án az éjje­li órák­ban tör­tént, ami­kor a hajá­nál fogva föld­re rán­ga­tott sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te a gya­nú­sí­tott.

A gya­nú­sí­tott a vele szü­le­tett beteg­ség­ben szen­ve­dő sér­tet­tet 2018. évtől 2020. júli­us 6. nap­já­ig rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, meg­alá­zó módon beszélt vele, és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te külön­bö­ző módon, mód­sze­rek­kel tör­té­nő meg­ölé­sét kilá­tás­ba helyez­ve.

A gya­nú­sí­tot­tal és a sér­tet­tel a leg­utób­bi idő­ben egy ház­tar­tás­ban élt egy 80. élet­évét betöl­tött idős férfi is, akit a gya­nú­sí­tott szin­tén bán­tal­ma­zott akkor, ami­kor az élet­ko­ra miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes férfi a rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott nő védel­mé­re kelt.

A kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.