Főoldal » Hírek » Munkahelyén ölt a megvádolt férfi - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban kiol­tot­ta mun­ka­társ­nő­je éle­tét az egyik veszp­ré­mi gyárban. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a sza­bad­ide­jé­ben véreng­ző tar­tal­mú online videó­já­ték­kal ját­szott, amely­ben szú­ró­fegy­ve­rek­kel lehet ölni, s a vád­lott szá­má­ra a videó­já­té­kos ölés és a való­ság felcserélődött.

A férfi az élet elle­ni cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re készül­ve, még 2022 máju­sa előtt egy 12,5 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú recés, éles, hegy­ben vég­ző­dő kést vásá­rolt magá­nak, mely­nek nye­lé­re, hogy az ne vál­jon csú­szós­sá, egy puha, nedv­szí­vó szö­ve­tet ragasz­tott. A sér­tett ugyan­ab­ban a gyár­egy­ség­ben, a vád­lot­tól mint­egy 20 méter­re dol­go­zott, s bár a mun­ka­vég­zé­sük során talál­koz­tak, sze­mé­lyes kap­cso­lat nem ala­kult ki közöt­tük. A férfi von­zal­mat érzett az asszony iránt, de meg­szó­lí­ta­ni sem merte.

A vád­lott 2022. május 22-én haj­nal­ban, az éjsza­kai műsza­kot köve­tő­en a gyár­tó­so­ron a mun­ká­ját szin­tén befe­je­ző nő érke­zé­sé­re várt, majd rövid­del azután, hogy a sér­tett elha­ladt mel­let­te, utá­na­ment a női öltő­be, és a háti­zsák­já­ból elő­vett kés­sel rátá­madt. A sér­tett segély­ki­ál­tá­sá­ra két mun­ka­tár­suk is az öltö­ző­be sza­ladt, ám a vád­lott ekkor már a vérző sér­tett mel­lett, a kést kezé­ben tart­va állt, majd a fér­fi­ak felé indult, akik a táma­dá­sá­tól tart­va elfu­tot­tak és segít­sé­get kértek.

Az elkö­ve­tő a sér­tett véde­ke­zé­se elle­né­re, rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal szá­mos, köz­tük olyan súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott, melyek követ­kez­té­ben az asszony a hely­szí­nen az éle­tét vesztette. 

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben ítél­ke­ző Veszp­ré­mi Törvényszéknek.