Főoldal » Hírek » Munkahelyének elvesztése miatt támadt főnökeire egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a férfi a mun­ka­vi­szo­nyá­nak meg­szün­te­té­sé­be nem tudott bele­nyu­god­ni, ami­att a főnö­ke­it tett­leg bán­tal­maz­ta, egyi­kük éle­té­re tört.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. novem­ber 10-ei íté­le­té­ben a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt 9 év bör­tön­bün­te­tés­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a férfi egy ajkai Kft.-ben esz­ter­gá­lyos­ként dol­go­zott. Mun­ka­vég­zé­sé­vel és mun­ka­he­lyi visel­ke­dé­sé­vel szem­ben – kol­lé­ga­nő­jé­hez zak­la­tó jel­leg­gel köze­le­dett – kifo­gá­sok merül­tek fel. Ezek miatt a kft. veze­tő­je elha­tá­roz­ta, hogy a férfi mun­ka­vi­szo­nyát meg­szün­te­ti. Ezt – a helyet­te­se jelen­lé­té­ben – 2019 júli­u­sá­ban az iro­dá­já­ban közöl­te a fér­fi­val, az indu­la­tos lett, azt mond­ta „Ha engem kirúgsz, akkor itt vér fog folyni!”.

Ezután kiro­hant az udvar­ra, és egy 5 kg töme­gű, 131 cm hosszú, 3 mm vas­tag vas­ból készült zárt­szel­vényt vett magá­hoz. A főnö­kei követ­ték és mond­ták neki, hogy pró­bál­ják meg embe­ri módon meg­be­szél­ni a tör­tén­te­ket. A férfi azon­ban a zárt­szel­vénnyel, nagy erő­vel a főnö­ké­nek a feje irá­nyá­ba ütött. A főnök az ütés elől elmoz­dult, azon­ban az esz­köz a fejé­nek a bal olda­lát így is köze­pes erő­vel elta­lál­ta. A főnök az úttest­re zuhant és az esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Az ütés követ­kez­té­ben 3-4 hónap alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­vel fejre leadott ütés alkal­mas volt az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is, nyílt kopo­nya­tö­rés, kopo­nya­űri vér­zés, agy­zú­zó­dás létrehozásával.

A helyet­tes meg­pró­bál­ta a fér­fit hátul­ról lefog­ni, az azon­ban a szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dult, felet­te­sé­vel szem­be­for­dult és az arcát ököl­lel, nagy erő­vel, több alka­lom­mal meg­ütöt­te. A helyet­tes pró­bált véde­kez­ni, de az üté­sek­től a föld­re esett, ahol a férfi tovább ütle­gel­te. Az üté­sek követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bán­tal­ma­zás alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

Miu­tán a férfi a táma­dó maga­tar­tá­sát befe­jez­te, a zárt­szel­vényt magá­hoz vette, és az egyik kol­lé­ga­nő­je közel­ben par­ko­ló autó­já­nak a szél­vé­dő­jét betörte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a férfi és a védő­je az élet elle­ni cse­lek­mény minő­sí­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sa, a vagyon elle­ni cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban fel­men­tés, egye­bek­ben eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­ra és az elkö­ve­tő sze­mé­lyé­re figye­lem­mel a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma indo­kolt és szükséges.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.