Főoldal » Archív » Munkáltatója felelőtlensége miatt vesztette életét egy favágó - fotókkal

Sza­bály­ta­la­nul vég­zett munka miatt egy óri­á­si farönk alá szo­rult egy férfi. Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a 44 éves vád­lot­tal szemben.

A vád­lott férfi, mint vál­lal­ko­zó, szer­ző­dés alap­ján vég­zett faki­ter­me­lést egy Put­nok mel­let­ti erdő­rész­ben, ehhez faki­ter­me­lői képe­sí­té­se és motor­fű­rész gép­ke­ze­lői enge­dé­lye is volt.

2017 janu­ár ele­jén a napi mun­ka­vég­zés­ben segí­tett neki alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként a sér­tett, a bal­eset nap­ján a kivá­gott farön­kö­ket a vád­lott által veze­tett mun­ka­gép­pel és acél drót­kö­te­lek­kel von­tat­ták a rako­dó terü­let­re. Ennek során egy­szer­re két rön­köt rög­zí­tet­tek a gép­hez, ami­vel a vád­lott elin­dult. Miu­tán az egyik rönk elakadt, a vád­lott hát­ra­to­la­tott és nagyobb len­dü­let­tel újra elin­dult. Nem győ­ző­dött meg azon­ban arról, hogy a sér­tett hol tar­tóz­ko­dik, aki emi­att az egyik von­ta­tott farönk alá szo­rult és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meghalt.

A sér­tett halá­lát a vád­lott soro­za­tos fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se idéz­te elő. A vál­lal­ko­zó alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ját mun­ka­vé­del­mi okta­tás­ban nem része­sí­tet­te, részé­re egyé­ni védő­fel­sze­re­lést, így pl. mun­ka­vé­del­mi sisa­kot sem biz­to­sí­tott. A farön­kö­ket sza­bály­ta­la­nul a véko­nyabb végük­nél fogva von­tat­ta, a tola­tás helyett a meg­akadt rön­köt eme­lés­sel, csör­lő­zés­sel, átfor­dí­tás­sal kel­lett volna kisza­ba­dí­ta­nia. A von­ta­tást csak szak­kép­zett sze­mély jel­zé­se alap­ján kezd­het­te volna meg. A von­ta­tó mun­ka­gép­re érvé­nyes jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zett, a gép­nek műsza­ki érvé­nyes­sé­ge nem volt.

A vád­lott a sér­tet­tet ki tudta volna sza­ba­dí­ta­ni, ha van a hely­szí­nen lánc­fű­rész, mely egyéb­ként köte­le­ző az ilyen munkavégzéseknél.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és a faki­ter­me­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indítványozott.