Főoldal » Hírek » Munkatársát ütötte el a tolató targoncával egy kokadi üzemben - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a hanyag tar­gon­ca­ve­ze­tő­vel szemben.

A vád­lott 2019 novem­be­re óta dol­go­zik tar­gon­ca­ve­ze­tő­ként egy koka­di telephelyen.

2020. júni­us 26-án 7 óra 45 perc­kor a vád­lott az üzem terü­le­tén tar­gon­ca­eme­lő gép­pel rak­la­po­kat emelt le egy járműszerelvényről.

Miu­tán a férfi a gép­pel lepa­kolt két rak­lap árut, a vissza­pil­lan­tó tükör­rel nem ren­del­ke­ző tar­gon­cá­val hir­te­len tolat­ni kez­dett úgy, hogy előt­te nem nézett hátra és hang­jel­zést sem adott a jár­mű­vel. A férfi a figyel­met­len­sé­ge foly­tán arról sem győ­ző­dött meg, hogy a jármű kör­nyé­kén tartózkodik-e más sze­mély, ezért a tola­tó tar­gon­ca elütöt­te a mun­ka­gép mögött gya­lo­go­san elha­la­dó sér­tet­tet, aki az ütkö­zés miatt elesett.

A sér­tett a vég­tag­ja­in és a fején zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint a bal láb­szá­rá­nak töré­sét szen­ved­te el, csont­tö­ré­ses sérü­lé­se 8 napon túl gyógyult.

A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi elő­írá­so­kat, amely sze­rint tola­tá­sa előtt meg kel­lett volna győ­ződ­nie arról, hogy senki nem tar­tóz­ko­dik a veszé­lyes tér­ben, ille­tő­leg biz­ton­sá­gi jel­zést kel­lett volna adnia a gép elin­dí­tá­sa előtt. A férfi tisz­tá­ban volt a tör­vé­nyi elő­írá­sok­kal, hiszen mun­ká­ba állá­sa során mun­ka­vé­del­mi okta­tás­ban része­sült és mun­ka­kö­ri leírá­sa is tar­tal­maz­ta, hogy tar­gon­ca­ve­ze­tő­ként fele­lős a rako­mány köze­lé­ben lévők és a mun­ka­te­rü­le­ten dol­go­zók biztonságáért.

A vád­lott a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.