Főoldal » Hírek » Munkavédelmi szabályokat megszegve okozott halálos balesetet egy férfi - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 50 éves szar­va­si férfi ellen. A férfi meg­sér­tet­te a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat, és a bekö­vet­ke­ző bal­eset­ben egyik társa az éle­tét vesztette.

Az ács-tetőfedő egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként dol­go­zó ter­helt 2021 feb­ru­ár­já­ban elvál­lal­ta egy Örmény­kút kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó telep­he­lyen épí­ten­dő gabo­na­tá­ro­ló bádo­go­zá­si mun­ká­i­nak elvég­zé­sét.  A szer­ző­dés sze­rint a férfi a mun­ká­ját a mun­ka­vé­del­mi, épí­tés­ren­dé­sze­ti elő­írá­sok sze­rint szer­ve­zi és végzi, a mun­ka­vé­del­mi és egyéb biz­ton­ság­tech­ni­kai fel­sze­re­lé­se­ket biz­to­sít­ja. 2021. május ele­jén a tető­fe­dé­si mun­ká­la­tok elvég­zé­sé­hez segít­sé­gül hívott egy szo­ba­fes­tő­ként dol­go­zó fér­fit, aki jelez­te, hogy egy segéd­mun­kás békés­szent­and­rá­si fér­fi­val – a későb­bi sér­tet­tel – együtt fog dolgozni.

2021. május 10-én öten dol­goz­tak a tetőn, köz­tük a férfi, a szo­ba­fes­tő és annak segéd­mun­ká­sa. A tra­péz­le­me­zek fel­he­lye­zé­se az ele­mek átfe­dé­ses illesz­té­se miatt lent­ről fel­fe­lé haladt. A mun­ka­vég­zés­kor védő­fel­sze­re­lé­se­ket (mun­ka­vé­del­mi sisa­kot és biz­ton­sá­gi heve­dert) egyi­kük sem viselt, mun­ka­vé­del­mi okta­tás­ban nem része­sül­tek, ille­tő­leg az ala­csony haj­lás­szö­gű tetőn nem épí­tet­tek ki a sze­mé­lyek és tár­gyak magas­ból való leesé­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra szol­gá­ló kol­lek­tív védel­met sem.

10 óra előtt a hir­te­len meg­erő­sö­dött szél egy még rög­zí­tet­len tra­péz­le­mez alá kapott. A lemez átfor­dult a tető széle felé, és eköz­ben leso­dor­ta a 8 méter magas­ság­ban dol­go­zó, a tető­fe­dés­hez szük­sé­ges isme­re­tek­kel és jár­tas­ság­gal nem ren­del­ke­ző sér­tet­tet, aki a zúzott kővel fedett talaj­ra zuhant. A bal­eset követ­kez­té­ben a 37 éves sér­tett olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket és gerinc­tö­rést szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meghalt.

A mun­ka­vég­zést irá­nyí­tó és abban tény­le­ge­sen részt­ve­vő férfi – könnyel­mű­en bízva a bal­eset elma­ra­dá­sá­ban – meg­szeg­te a mun­ka­vé­de­lem­ről szóló tör­vény, ille­tő­leg a vonat­ko­zó ren­de­le­tek elő­írá­sa­it. A fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok több­szö­rös meg­sze­gé­se és a bekö­vet­ke­zett bal­eset között pedig ok-okozati össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a férfi a bűnös­ség­re is kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tesz, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a bíró­ság pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, és köte­lez­ze őt közel 280.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.