Főoldal » Hírek » Műtétkor fertőtlenítő szert használtak sóoldat helyett - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat három sze­méllyel szem­ben, akik a műtét során fer­tőt­le­ní­tő szert hasz­nál­tak sóol­dat helyett, mely­nek követ­kez­té­ben a beteg elhunyt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint két vád­lott a kór­ház­ban műtős­se­géd­ként, a har­ma­dik vád­lott szak­or­vos­ként dol­go­zott.

2020 máju­sá­ban nőgyó­gyá­sza­ti lap­o­rosz­kó­pi­ás műtét­re került sor, melyet meg­elő­ző­en a két műtős­se­géd a műtő taka­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges fer­tőt­le­ní­tő szert vitt a műtő­be. A rak­tár­ban azon­ban csak 5 lite­res kan­ná­ban állt ren­del­ke­zés­re a szer, ezért a műtős­se­gé­dek a fer­tőt­le­ní­tő szert egy kisebb, ere­de­ti­leg fizio­ló­gi­ás sóol­da­tot tar­tal­ma­zó, felül­cím­ké­zett üveg­be töl­töt­ték át. A fér­fi­ak a fer­tőt­le­ní­tő szert tar­tal­ma­zó, ere­de­ti­leg sóol­da­tos üve­get a műtő elő­te­ré­be vit­ték, ahol a műtét­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket tar­tal­ma­zó asz­tal­ra helyez­ték, majd erről mind­ket­ten meg­fe­led­kez­tek.

Más­nap került sor a műtét­re, ame­lyen a vád­lot­tak jelen vol­tak. A beavat­ko­zás során szük­ség volt fizio­ló­gi­ás sóol­dat hasz­ná­la­tá­ra, amely­hez a műtő­asz­tal­ra helye­zett fer­tőt­le­ní­tő szert tar­tal­ma­zó üve­get hasz­nál­ták fel.

A műté­tet köve­tő­en ész­lel­ték a kiön­tött fer­tőt­le­ní­tő szer sajá­tos álla­gát, amit a műtős­nő jel­zett a műtős­se­gé­dek­nek, illet­ve a műté­tet végző orvos­nak. Ekkor az egyik műtős­se­géd­nek eszé­be jutott, hogy a két szert fel­cse­rél­ték. Mind­ezt jelez­ték a szak­or­vos­nak is, aki azon­ban ahe­lyett, hogy mind­ezt jelez­te volna az osz­tály­ve­ze­tő főor­vos­nak, illet­ve reope­rá­ci­ót kez­de­mé­nye­zett volna, a cse­rét elhall­gat­ta.

A sér­tett más­nap­ra rosszul lett, mely­nek során sebé­sze­ti beavat­ko­zás­ra került sor, azon­ban a szak­or­vos ekkor sem jelez­te a műté­tet végző orvos­nak, hogy az előző napi műtét során fer­tőt­le­ní­tő szert hasz­nál­tak a sóol­dat helyett.

A két műtős­se­géd­nek a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se a sér­tett halá­lá­hoz veze­tett. A szak­or­vos szán­dé­kos fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­le­nül veszély­nek tette ki, mellyel a túl­élé­si esé­lye­it jelen­tő­sen ron­tot­ta, azon­ban a sza­bály­sze­gé­se és a sér­tett halá­la közöt­ti oko­za­ti össze­füg­gés nem volt iga­zol­ha­tó.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a szak­or­vost fog­la­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett szán­dé­kos veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, míg a két műtős­se­gé­det, halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja.