Főoldal » Hírek » Műtős segédet bántalmazott egy ittas férfi a bajai kórházban- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021. júni­us 12-én, haj­nal­ban, itta­san egy csa­lá­di ren­dez­vény­ről a bajai kór­ház­ba került, majd trá­gár sza­vak­kal szi­dal­ma­zott egy asszisz­tenst és ököl­lel meg­ütött egy műtős segédet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 12-ére vir­ra­dó éjsza­kán egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben tar­tott csa­lá­di ren­dez­vé­nyen leit­ta­so­dott. Haj­nal­ban fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, ezért a men­tők a bajai kór­ház­ba szállították.

Az ambu­lan­ci­án az ügye­le­tes asszisz­tens a férfi érke­zé­se után érte­sí­tet­te az orvost és a műtős­se­gé­det. Az asszisz­tens elkezd­te a beteg fel­vé­te­lét, de ennek során az ittas vád­lott trá­gár kife­je­zést tett. Ezt a vizs­gá­ló­ba belé­pő műtős segéd is hal­lot­ta. A sér­tett meg­fog­ta a szé­ken ülő vád­lott bal vál­lát, és kér­dő­re vonta a trá­gár­ság miatt. A férfi azon­ban fel­emel­ke­dett a szék­ről, és a műtős segé­det szó nél­kül, ököl­lel szá­jon ütötte.

A sér­tett férfi az ütés miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Könnyű testi sér­tés miatt kérte a vád­lott megbüntetését.

Az ittas férfi tet­té­vel a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő műtős segé­det a jog­sze­rű eljá­rá­sa alatt bántalmazta.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit a járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tén kívül könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.