Főoldal » Hírek » Nagyszabású konferencia dr. Kovács Tamás emlékére
A Magyar Kato­nai Jogi és Hadi­jo­gi Tár­sa­ság emlék­kö­tet­tel és tudo­má­nyos kon­fe­ren­ci­á­val tisz­tel­gett az egye­sü­let ala­pí­tó tagja és egy­ko­ri elnö­ke, dr. Kovács Tamás altá­bor­nagy koráb­bi leg­főbb ügyész emlé­ke előtt, halá­lá­nak három éves évfordulóján.
 
A nagy­sza­bá­sú ren­dez­vény a kiad­vány bemu­ta­tó­já­val indult, majd dr. Kovács Tamás élet­út­já­ról, így töb­bek között a viet­ná­mi hábo­rút lezá­ró pári­zsi béke­szer­ző­dés ellen­őr­zé­sé­re lét­re­ho­zott nem­zet­kö­zi bizott­ság tag­ja­ként vál­lalt sze­re­pé­ről, a leg­főbb ügyé­szi tevé­keny­sé­gé­ről, vala­mint az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet­ben vég­zett kuta­tá­sa­i­ról tar­tot­tak elő­adást egy­ko­ri kollégái. 
 
A meg­ha­tó emlé­kek­kel, néhol szó­ra­koz­ta­tó és sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel átszőtt fel­szó­la­lá­sok­ból az is meg­is­mer­het­te az ügyész­ség koráb­bi veze­tő­jét, aki­nek nem volt alkal­ma talál­koz­ni vele.
 
A kon­fe­ren­cia záró­be­szé­dét dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr tartotta.