Főoldal » Archív » Négy autó összeütközését okozta a vádlott

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a szeg­vá­ri férfi ellen, aki főút­vo­na­lon neki­üt­kö­zött az előt­te for­gal­mi okból meg­ál­ló sze­mély­gép­ko­csi­nak, és lánc­üt­kö­zést okozott.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. ápri­lis 27-én 14:00 óra körül autó­zott 4-es számú főúton Ebes irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett 90 km/h sebes­ség­gel. Az idő­já­rá­si viszo­nyok ked­ve­zőt­le­nek vol­tak, esős volt az idő, de nap­pa­li, ter­mé­sze­tes fény­vi­szo­nyok vol­tak. Sűrű volt a forgalom.

A férfi nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem ész­lel­te kellő idő­ben, hogy előt­te a vele azo­nos irány­ba köz­le­ke­dő gép­jár­mű for­gal­mi okból meg­állt, emi­att inten­zív féke­zés alkal­ma­zá­sa elle­né­re hátul­ról neki­üt­kö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az álló jármű az előt­te álló gép­ko­csit meg­lök­te, így az ugyan­csak neki­üt­kö­zött az előt­te álló sze­mély­gép­ko­csi­nak. A vád­lott az inten­zív féke­zés miatt a gép­ko­csi­já­val rész­ben áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol az autó jobb olda­lá­val neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi jobb oldalának.

A vét­len gép­ko­csik egyi­ké­ben utazó sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos gerinc­sé­rü­lést szen­ve­dett, továb­bi két sze­mély­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyebb sérü­lé­sei keletkeztek.

A bal­eset­ben érin­tett jár­mű­vek veze­tői és uta­sai is hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései.

Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.