Főoldal » Hírek » Négy és fél évre ítélték a férfit, aki megverte, majd vérbe fagyva hagyta az utcán ismerősét - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék elítél­te azt a most 20 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, hogy az esz­mé­le­tét veszt­ve a jár­dá­ra esett és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A vád sze­rint a fia­tal férfi 2019. októ­ber 3-án két tár­sá­val ita­lo­zott Sal­gó­tar­ján­ban. Egyi­kő­jük­kel össze­ve­szett, ezért az előt­te hala­dó fér­fit előbb tér­den rúgta, majd az ettől térd­re bukó sér­tet­tet a szeme kör­nyé­kén is meg­rúg­ta, ami­től az a föld­re esett, ahol a vád­lott továb­bi ököl­üté­se­ket mért rá.

A bán­tal­ma­zott férfi esz­mé­le­tét vesz­tet­te, vér­zés­sel és kopo­nya­űri leve­gő­gyü­lem­mel járó kopo­nya­tö­rést szen­ve­dett. A bán­tal­ma­zó­ja a vérző sérü­lés elle­né­re a jár­dán fekve magá­ra hagy­ta esz­mé­let­len tár­sát.

A vád­lott néhány nap múlva kábí­tó­szert – amfe­ta­mint és kan­na­biszt – is fogyasz­tott, így a bíró­ság előtt emi­att is felel­nie kel­lett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal fér­fit a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­já­val egye­ző­en élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért négy év hat hónap bör­tön­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te a közel 200.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az eljá­rás másod­fo­kon a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.