Főoldal » Archív » Négy kiskorú gyermeke segítségével próbált meg lopni – vádat emelt az ügyészség

A Sze­gedi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di nővel szem­ben aki éve­ken keresz­tül elha­nya­gol­ta gyer­me­kei neve­lé­sét, ami miatt végül a járá­si hiva­tal gon­do­zá­si és nevelési jogát meg­szün­tet­te és a kis­ko­rú­a­kat neve­lő szü­lő­nél helyez­te el.

A vád­irat sze­rint a nő 2016-tól egye­dül nevel­te sze­ge­di házá­ban négy kis­ko­rú gyer­me­két és közel két éven át a kis­ko­rú­ak neve­lé­se és gon­do­zá­sa során a tár­sa­dal­mi­lag elvár­ha­tó mini­má­lis köve­tel­mé­nyek­nek sem tett ele­get. A gyer­me­kek lak­ha­tá­si körül­mé­nyei és higi­é­ni­á­ja 2017-re súlyo­san meg­rom­lott, a ház­ban nem volt ablak­üveg, a víz és gáz­szol­gál­ta­tást kor­lá­toz­ták. Az udvar tele volt sze­mét­tel, kutya­ürü­lék­kel és bal­esetve­szé­lyes is volt. Emi­att a járá­si hiva­tal részé­ről a gyer­me­kek véde­lem­be véte­li eljá­rá­sa meg­in­dult, de a vád­lott alig vagy lát­szó­la­go­san műkö­dött együtt. A nő rend­szer­te­le­nül biz­to­sí­tott ételt gyer­me­ke­i­nek és bár jogo­sul­tak vol­tak az ingyen­ét­ke­zés­re, több­ször azt sem vette igény­be.

Mind­eze­ken túl a vád­lott az okta­tá­si intéz­mé­nyek­kel sem műkö­dött együtt, üze­ne­tek­re nem rea­gált, a gyer­me­kek tan­kö­te­le­zett­sé­gét sem biz­to­sí­tot­ta rend­sze­re­sen. A kis­ko­rú­ak sokat hiá­nyoz­tak, fel­sze­re­lé­sük hiá­nyos volt, a tananya­go­kat nem pótol­ták. A vád­lott ebben az idő­szak­ban rend­sze­re­sen nagy mennyi­ség­ben fogyasz­tott alko­holt, egész napo­kat a város­ban töl­tött gyermekeivel.

A nő a gye­re­kek diag­nosz­ti­zált beteg­sé­gei ese­tén ismé­telt kérés­re sem vitte el a szük­sé­ges labor- és szű­rő­vizs­gá­la­tok­ra őket, leg­ki­sebb gyer­me­két a gon­do­zat­lan ter­hes­ség miatt több­szö­rö­sen védő­ol­tás­ban kel­lett része­sí­te­ni. Elő­for­dult, hogy az egyik kis­ko­rú súlyos, kli­ni­kán kezelt aszt­ma­ti­kus lég­zé­se miatt az elő­írt kont­roll­ra nem jelent meg és a házi­or­vos­nak kel­lett a csa­lád­se­gí­tő köz­re­mű­kö­dé­sé­vel sür­gős­sé­gi kli­ni­kai vizs­gá­la­tot kezdeményeznie.

A vád­lott 2017 novem­be­ré­ben egy sze­ge­di bevá­sár­ló­köz­pont­ban négy gyer­me­ke jelen­lé­té­ben és a saját, vala­mint a gye­re­kek ruhá­za­tá­ba, illet­ve a baba­ko­csi­ba is ter­mé­ke­ket elrejt­ve pró­bált meg mint­egy 20 ezer forint érté­kű áru­cik­ket eltu­laj­do­ní­ta­ni. A kassza­so­ron az áru­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta tet­ten érte a vád­lot­tat és a rend­őr­ség tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tés miatt hely­szí­ni bír­ság­gal súj­tot­ta. A sza­bály­sér­tés tet­ten­éré­se után a nő alko­ho­los álla­pot­ban a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­se érde­ké­ben sírt és jaj­ve­szé­kelt, azt mon­do­gat­va gyer­me­ke­i­nek, hogy az ünne­pe­ket sem fog­ják együtt töl­te­ni, ami miatt a kis­ko­rú­ak is sírni kezdtek.

A járá­si hiva­tal, mivel a koráb­ban elren­delt véde­lem­be vétel a cél­ját nem érte el és vala­mennyi védel­mi intéz­ke­dést kime­rí­tett, 2018 feb­ru­ár­já­ban a vád­lott gon­do­zá­si és neve­lé­si jogát meg­szün­tet­te és a gye­re­ke­ket neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben négy­rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.