Főoldal » Hírek » Négy nap alatt négy embercsempészt vontak felelősségre gyorsított eljárásban - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség a héten négy kül­föl­di fér­fit állí­tott bíró­ság elé több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt.

A román, vala­mint a három bol­gár férfi isme­ret­len sze­mé­lyek­kel meg­ál­la­po­dott abban, hogy pén­zért ille­gá­lis beván­dor­lók­nak segít­sé­get nyúj­ta­nak nyugat-európai úti­cél­juk eléréséhez.

Tele­fon­ja­ik­ra kap­ták meg a koor­di­ná­tá­kat, ahol a beván­dor­lók­kal talál­koz­tak, akik a zöld hatá­ron keresz­tül jöt­tek Magyar­or­szág­ra, és fejen­ként 3.500 – 4.000 Euró közöt­ti össze­get helyez­tek letét­be azért, hogy Nyugat-Európába szál­lít­sák őket.

A 40 éves román férfi tíz szír beván­dor­lót szál­lí­tott egy álta­la bérelt autó­ban úgy, hogy az első és hátsó ülé­se­ken hét beván­dor­ló uta­zott, a cso­mag­tar­tó­ban pedig továb­bi három sze­mély rej­tő­zött el.

A 20 éves bol­gár férfi ugyan­csak bérelt autó­val fuva­ro­zott nyolc szír állam­pol­gárt, akik közül heten az autó hátsó elfek­te­tett ülé­se­in utaztak.

A 37 éves bol­gár ember­csem­pész édes­ap­ja autó­ját hasz­nál­ta, amely­be négy egyip­to­mi és két szír mene­kül­tet vett fel.

A három fér­fit – autó­ik­ban az ille­gá­lis beván­dor­lók­kal - az M8 autó­pá­lyán a rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, így a cse­lek­mé­nye­ik lelepleződtek.

A 22 éves bol­gár elkö­ve­tő, aki egy köl­csön­vett autó­val szál­lí­tott két szír beván­dor­lót, ész­re­vet­te az M8 autó­pá­lyán az intéz­ke­dő rend­őrö­ket, ezért egy kami­on taka­rá­sá­ban kiszál­lí­tot­ta uta­sa­it a kocsi­ból, azon­ban a rend­őrök az iga­zol­ta­tás során az autó átvizs­gá­lá­sa során meg­ta­lál­ták a beván­dor­lók sze­mé­lyes ira­ta­it és ruhá­za­tát, így őt is előállították.

A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság az őri­zet­ben lévő fér­fi­a­kat gyor­sí­tott eljá­rás­ban az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és kiuta­sí­tot­ta az országból.

A bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát két évben hatá­roz­ta meg, és annak vég­re­haj­tá­sát három évi, egyi­kő­jük ese­té­ben pedig két évi pró­ba­idő­re füg­gesz­tet­te fel, míg a kiuta­sí­tás tar­ta­mát négy évben álla­pí­tot­ta meg. A bíró­ság dön­té­se mind­egyik férfi vonat­ko­zá­sá­ban jog­erő­re emelkedett.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nyei itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempesz-rendorkezen-fejerben

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/bolgar-embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/rendorkezen-a-bolgar-embercsempesz