Főoldal » Archív » Negyedmilliárdnyi heroint csempészett – letartóztatását indítványozta a főügyészség - FOTÓKKAL

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az angol fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 22 kilo­gramm hero­int akart idén janu­ár 21-én éjjel a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág­ra becsempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a tulaj­do­ná­ban lévő gép­jár­mű veze­tő­je­ként belé­pés­re jelent­ke­zett 2019. janu­ár 21-én, éjjel, a határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útlevél-ellenőrzés után az eljá­ró pénz­ügy­őr az utas­tér­ben a gyári kiala­kí­tás­hoz képest elté­ré­se­ket vélt fel­fe­dez­ni, ezért a jár­mű­vet másod­la­gos ellen­őr­zés alá von­ták. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az első ülé­sek alat­ti gyári pad­ló­le­mez hiány­zik, illet­ve azt átala­kí­tot­ták. Az ily módon az alváz­ban kiala­kí­tott rej­tek­hely­ből tizen­ki­lenc, kb. egy-egy kilo­gram­mos cso­mag került elő, melyek hero­int tar­tal­maz­tak. Az eljá­rás során lefog­lalt kábí­tó­szer becsült feke­te­pi­a­ci érté­ke meg­ha­lad­ja a 250 mil­lió forintot.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a főügyész­ség az elkö­ve­té­sen tet­ten ért gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mit az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog ülé­sen dönteni.

Az eset­tel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi hon­la­pon érhe­tő­ek el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negyedmilliardnyi-heroin-az-alvazban