Főoldal » Archív » Negyvenkilencszer vásároltak a lánytestvérek az idős ismerősüktől elcsent bankkártyával

Infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy Nóg­rád megyei test­vér­pár ellen, akik idős isme­rő­sük figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va több­ször is maguk­hoz vet­ték  a bank­kár­tyá­ját, majd azzal jóné­hány alka­lom­mal vásároltak.

A vád sze­rint a 17 és 21 éves lány több­ször kért már köl­csön kisebb össze­ge­ket a 82 éves ismerősüktől.

2019 decem­be­ré­ben is meg­lá­to­gat­ták őt, és idős korát, vala­mint figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a pénz­tár­cá­já­ból kivet­ték a bank­kár­tyá­ját. A bank­kár­tyát kilenc napig tar­tot­ták maguk­nál, ezalatt tizen­há­rom­szor vásá­rol­tak azzal a helyi dohány­bolt­ban és élel­mi­szer­üz­let­ben. A vásár­lá­sa­ik során arra min­dig ügyel­tek, hogy a vásá­rolt áruk érté­ke 5.000 forint alatt marad­jon, mert így a PIN kódot nem kel­lett megadniuk.

Ezt köve­tő­en a bank­kár­tyát egy újabb láto­ga­tás­kor vissza­csem­pész­ték a sér­tett pénz­tár­cá­já­ba, majd 2020. janu­ár 18-án ész­re­vét­le­nül ismét elvet­ték azt. Ezután négy nap alatt már har­minc­hat­szor hasz­nál­ták a kár­tyát, immá­ron nem csak a lakó­he­lyü­kön, hanem a köze­li város­ban is vásá­rol­tak – tovább­ra is figyel­ve az összeg­ha­tár­ra, hogy a PIN kódot ne kell­jen használniuk.

A sér­tett bank­já­nak ekkor­ra fel­tűn­tek a bank­kár­tya addig szo­kat­lan tranz­ak­ci­ói és tele­fo­non érte­sí­tet­ték  a kár­tya­bir­to­kost, aki a bank­kár­tyá­ját hala­dék­ta­la­nul letil­tat­ta. Az elkö­ve­tők vásár­lá­sa­ik­kal eddig­re már 135.000 forint kárt okoz­tak, mely­nek nagyobb részét a pénz­in­té­zet meg­té­rí­tet­te az idős férfinak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a még fia­tal­ko­rú - 18 év alat­ti - elkö­ve­tő­vel szem­ben párt­fo­gó fel­ügye­let mel­lett pró­bá­ra bocsá­tást, míg nővé­ré­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, továb­bá az oko­zott kár meg­té­rít­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.