Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Néhány óra leforgása alatt kétszer is ittasan vezetett- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán ittas veze­tés miatt intéz­ked­tek vele szem­ben a rend­őrök, a rend­őr­ség épü­le­tét elhagy­va ismét autó­ba ült és bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint, a férfi által veze­tett gép­ko­csit 2020. május 31-én késő este állí­tot­ták meg a rend­őrök Tisza­új­vá­ros­ban. Az alko­hol­szon­dás ellen­őr­zés során kide­rült, hogy a férfi ittas álla­pot­ban veze­tett, ezért a rend­őrök hite­les lég­al­ko­hol­mé­rés cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A rend­őri intéz­ke­dés ered­mé­nye­ként a férfi veze­tői enge­dé­lyét elvették.

Miu­tán a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ról elen­ged­ték, a még min­dig ittas álla­pot­ban lévő férfi vissza­ment a koráb­bi rend­őri intéz­ke­dés hely­szí­nén hagyott autó­já­hoz és azzal Sajó­szö­ged­re indult úgy, hogy utas­ként magá­val vitt egy nőt is. Sajó­szö­ged bel­te­rü­le­tén a férfi ittas­sá­ga miatt a gép­ko­csi sebes­sé­gét nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek és az útbur­ko­lat minő­sé­gé­nek meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, így egy kanyar­ban letért az úttest­ről és az autó­val az út menti bok­rok közé haj­tott. A bal­eset­ben senki sem sérült meg.

A fér­fi­val szem­ben ismét rend­őrök intéz­ked­tek, mely­nek során vér- és vize­let­min­ta­vé­tel cél­já­ból az orvo­si ügye­let­re állí­tot­ták elő. A férfi véré­ből kimu­ta­tott alko­hol mennyi­sé­ge több mint három­szo­ro­sa volt a bün­te­tő tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott határértéknek.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.